Ordningerne for affald fra husholdninger er beskrevet i Haderslev Kommunes Regulativ for Husholdningsaffald.

Regulativet fastsætter reglerne for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Haderslev Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for miljø og mennesker og begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelse af affald.

Alle, der frembringer affald, har pligt til at følge de bestemmelser og retningslinjer for sortering, opbevaring, transport og bortskaffelse m.v. af affald, der er fastsat i regulativet.

Det nu gældende regulativ er politisk vedtaget i marts 2012. Hvis en eksisterende ordning skal ændres, eller der skal oprettes nye ordninger, vil der blive udarbejdet et nyt Regulativ for Husholdningsaffald