Re­gi­stre­ring og refu­sion ved fravær i for­bind­else med COVID-19

I forbindelse med coronakrisen er der taget beslutning om, hvordan fravær, som kan relateres til COVID-19, skal indberettes. Det er vigtigt, at alle ledere følger retningslinjerne nedenfor.

Sådan skal Corona-relateret fravær registreres

Folketinget har vedtaget ny lovgivning vedrørende medarbejdere i øget risiko og medarbejdere, der bor i husstand med en person i øget risiko, som medarbejderen samtidig har en familiemæssig tilknytning til.

Nedennævnte arbejdsgang vedrørende registrering af Corona-relateret fravær er derfor opdateret. De nye regler gælder indtil videre indtil den 31. august 2020.

Medarbejderen har symptomer eller er smittet med COVID-19

Hvis medarbejderen har symptomer (eksempelvis feber, hoste, forkølelse eller vejrtrækningsproblemer) der gør, at vedkommende har en realistisk formodning om, at sygefraværet skyldes smitte med COVID-19, er det muligt at få refusion fra første sygefraværsdag.

Det er derfor vigtigt, at registrere sådan sygdom straks ved sygemeldingen.

Registrering

Sygemeldingen sker, som det plejer, i SD. Der skal dog samtidig sendes en mail til su@haderslev.dk, hvor det oplyses:

  • Navn på medarbejderen
  • Dato for hvornår sygemelding er sket

Ved raskmelding skal ligeledes sendes en mail til su@haderslev.dk.

Lønteamet modtager disse oplysninger og sikrer refusion fra 1. sygefraværsdag.

Medarbejderen er selv i øget risiko eller en i medarbejderens husstand, som vedkommende har en familiemæssig tilknytning til, er i øget risiko

På Sundhedsstyrelsens hjemmeside kan du læse, hvem der anses for at være i øget risiko.

Det er medarbejderens læge, der skal vurdere, om medarbejderen er i øget risiko. Hvis det er en person, medarbejderen deler husstand med og har en familiemæssig tilknytning til, som er i øget risiko, er det denne persons læge, som skal lave vurderingen.

Leder og medarbejder skal gå i dialog om muligheden for at indrette arbejdspladsen på en sådan måde, at arbejdet kan udføres i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger, herunder omplacering og hjemmearbejde.

Hvis det ikke er muligt at tilpasse arbejdet, omplacere eller arbejde hjemme, skal lederen lave en erklæring herom, samt erklære, at medarbejderen fritages helt fra sin arbejdsforpligtelse.

Medarbejderen modtager løn i den periode vedkommende er hjemme uden arbejdsforpligtelse.

Erklæringen fra lederen danner sammen med den lægelige dokumentation om, at medarbejderen er i øget risiko eller er pårørende til en person i øget risiko, grundlag for medarbejderens ret til at få sygedagpenge i den periode medarbejderen bliver hjemme uden arbejdsopgaver. Sygedagpenge skal søges i medarbejderens bopælskommune.

Såfremt en medarbejder omfattes af ovenstående skal der skriftligt orienteres herom til lønkontoret pr mail: lonteam@haderslev.dk. Tilsvarende skal der ved ordningens ophør skriftligt orienteres til samme mail, så lønudbetaling kan genetableres. Husk at anføre datoer for start og slut.

Gravide 

Der er indført særlige retningslinjer for gravide fra graviditetsuge 28 (28+0), der arbejder i sundheds-, social- og ældresektoren og i dagtilbud for børn op til 6 år.

Arbejdsgiver kan få refusion fra 28. graviditetsuge, hvis ikke medarbejderen kan arbejde hjemme.

Fraværet skal registeres i SD som graviditetsgener GG, og der skal sendes en mail til su@haderslev.dk hvor der oplyses, hvem medarbejderen er, hvornår medarbejderen er fraværende samt begrundelse for fraværet.

Lønteamet modtager disse oplysninger og sikrer indhentelsen af refusionen.

Såfremt du har spørgsmål til ovennævnte, er du som altid velkommen til at kontakte din lønkonsulent.

Spørgsmål

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en pjece med anbefalinger til personer i øget risiko. Anbefalingerne erstatter den tidligere pjece: Håndtering af COVID-19: Medarbejdere i sundheds-, social- og ældresektoren, I pjecen kommer Sundhedsstyrelsen med deres anbefalinger til, hvordan arbejdspladser skal håndtere medarbejdere, der er i øget risiko, hvis de smittes med COVID-19. Hent Sundhedsstyrelsens pjece: Anbefalinger til personer i øget risiko.

Såfremt du har spørgsmål til ovennævnte vurderinger, er du som altid velkommen til at kontakte din forhandler i Jura og Forhandling eller i Lønteamet.