Gå til hovedindhold

Aftenskoler og voksenundervisning

Foreninger, der laver aftenskole og voksenundervisning, har forskelige muligheder for tilskud. Her på siden finder du de oplysninger, som din aftenskole har brug for.

Indhold

  Ofte stillede spørgsmål om aftenskoler og voksenundervisning

  Tilskud kan søges af godkendte folkeoplyste foreninger, som er hjemmehørende i Haderslev Kommune, og som har til formål at udøve folkeoplysende virksomhed.

  Folkeoplysende foreninger kan søge tilskud til:

  • Undervisning
  • Foredragsvirksomhed
  • Debatskabende aktiviteter

  Din forening søger tilskud til undervisning via vores  foreningssystem Conventus.

  Ansøgningsfristen er den 15. september for det kommende tilskudsår.

  • En folkeoplysende forening, som tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, skal:
  • have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten
  • tilbyde folkeoplysende virksomhed i overensstemmelse med Folkeoplysningsloven
  • have en bestyrelse, der består af mindst 5 personer, som er valgt eller udpeget af medlemmerne eller medlemsorganisationen, som står bag foreningen
  • give deltagerne i den folkeoplysende virksomhed mulighed for en plads i bestyrelsen
  • udbyde folkeoplysende voksenundervisningsvirksomhed, der som udgangspunkt er åben for alle
  • være hjemmehørende i Haderslev Kommune
  • have en virksomhed, der er almennyttig og er kontinuerlig.

  Der bliver givet tilskud til voksenundervisning, som foregår i Haderslev Kommune.

  Almen undervisning

  Tilskuddet til undervisning kan maksimalt udgøre 1/5 af de faktisk afholdte udgifter til lærer- og lederløn.

  Foredrag

  Tilskuddet til foredrag kan maksimalt udgøre 1/5 og beregnes med maksimalt 6x lærerløntime pr. foredrag

  Handicapundervisning

  Tilskuddet til handicapundervisning kan maksimalt udgøre 8/9 af de faktisk afholdte udgifter til

  Instrumentalundervisning

  Tilskuddet til instrumentalundervisning kan maksimalt udgøre 5/7 af de faktiske afholdte udgifter til lærer- og lederløn.

  Folkeoplysningsloven §8 stk. 3 siger, at 10% af tilskuddet skal afsættes til offentlige tilgængelige debatskabende aktiviteter.

  Debatskabende aktiviteter skal foregå, så emnerne sættes ind i en bredere samfundsbetonet og helhedsorienteret ramme, og aktiviteterne skal rette sig mod brede målgrupper.

  Emnerne skal være væsentlige, debatskabende og af interesse for fællesskabet. Det kan f.eks. være af lokal, global, musisk, politisk, håndværksmæssig eller religiøs karakter.

  Der er ikke fastsat rammer for hvordan aktiviteterne finder sted. Men det kan f.eks. være som debatmøder, foredrag med videre.

  Anmodning af udbetaling til debatskabende aktiviteter, sker via vores foreningssystem Conventus.

  Samarbejde med andre 

  Debatskabende aktiviteter kan foregå i samarbejde med andre foreninger, organisationer eller institutioner i kommunen

  Den enkelte forening skal aflægge et særskilt regnskab for de udgifter, den har haft i forbindelse med et fællesarrangement.  Af regnskabet skal fremgå foreningens udgifter og indtægter til arrangementet.

  Annoncering

  Debatskabende aktiviteter skal annonceres offentligt, være åben for alle og foregå i Haderslev Kommune. Du kan annoncere gratis på detskerihaderslev.dk

  Deltagerbetaling

  Der behøver ikke at være deltagerbetaling til debatskabende aktiviteter, men der må gerne. Det skal blot fremgå af annonceringen.

  Hvis du ikke bruger tilskuddet

  Hvis du ikke bruger det tilskud, der er givet, skal det betales tilbage til kommunen. Det er derfor en god idé at bede om, at få udbetalt det i forvejen godkendte tilskud til debatskabende aktiviteter.  Det gør du i vores foreningssystem Conventus.

  Lønsats

  Pr. 1. oktober 2021 er lønsatsen for en lektion i aftenskolen 289,47 kr.

  Læs mere om KL's lønsats på aftenskoleområdet.

  Lokaletilskud

  Hvis Haderslev Kommune ikke kan anvise til et egnet offentligt lokale, er aftenskolen berettiget til 65% i tilskud af driftsudgifterne.

  Aftenskoler, der har deltagere fra andre kommuner i undervisning, eksklusiv foredrag, skal når man aflæggelse af regnskab for det foregående år, også fremsende en oversigt.

  Af oversigten skal man kunne se:

  • Deltagerens navn, adresse og fulde cpr-nummer.
  • Emne
  • Holdets start- og slutdato
  • Antal undervisningstimer
  • Undervisningstype

  Deltagere, der er bosat udenfor Danmark og som ikke her et dansk cpr-nummer, kan deltage i den folkeoplysende voksenundervisning men skal ikke indberettes som udenbys deltagere.

  Øvrige informationer

  For at modtage tilskud eller benytte kommunale lokaler, skal din forening have et CVR-nummer samt en NEM-konto. på

  Du kan oprette et CVR-nummer til din forening på hjemmesiden virk.dk

  Sker der ændringer fx en ny formand er det også her, at du, ændrer navn, adresse forny eller lukket CVR-nummeret igen. Bemærk at CVR-nummeret til en forening skal fornyes hvert 3. år, ellers lukkes det automatisk!

  Alle foreninger, der modtager tilskud fra det offentlige, skal have en digital postkasse og en medarbejdersignatur. Dette er en forudsætning for at kunne modtage post fra kommunen.

  Revisionskrav

  Revision af tilskud kan foretages af en foreningsvalgt revisor.

  Hvis tilskuddet overstiger beløbsgrænsen på 300.000 kr., skal revisionen foretages af en registreret- eller statsautoriseret revisor.

  Revisor reviderer foreningens samlede regnskab i henhold til gældende lovgivning og retningslinjer for Folkeoplysningsområdet.

  Regnskabet skal følge kalenderåret. Der skal indsendes et tilskudsregnskab og foreningens reviderede regnskab senest den 30. april året efter regnskabsåret via Conventus.

  Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen. Det er bestyrelsen i det pågældende regnskabsår, der underskriver regnskabet.

  • Revisoren skal påse at:
  • Regnskabet er rigtigt
  • Regnskabet giver et billede af de reelle forhold
  • De kommunale tilskud fremgår særskilt i regnskabet
   Regnskabet er rigtigt ført og i overensstemmelse med de foreliggende bilag, og at de opgivne beholdninger og aktiver er til stede.
  • Foreningen har opfyldt tilskudsbetingelserne i Folkeoplysningsloven og Haderslev Kommunes retningslinjer herom.

  Revisors påtegning

  Det reviderede regnskab forsynes med påtegning, hvoraf det skal fremgå, at regnskabet er revideret i overensstemmelse med gældende regler.

  Forbehold kan fremgå. Revisoren skal attestere regnskabet.

  Revisionsprotokol ved større tilskud over 300.000 kr.
  Protokol er under udarbejdelse (1. december 2023). 

  Lovovertrædelser m.v.
  Bliver revisor opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelser af væsentlig betydning i forbindelse med midlernes forvaltning, påhviler det revisor straks at give foreningen besked herom, samt påse at foreningen inden for 3 uger underretter Haderslev Kommune, Kultur og Fritid. Revisors bemærkninger sendes sammen med meddelelsen.

  Hvis dette ikke sker, skal revisor hurtigst muligt underrette Haderslev Kommune, Kultur og Fritid.

  Årshjul for aftenskoler

  Januar

  • Afregnings af foreningsandel for aftenskoler som kommunen betaler løn for.
   Udbetaling af 1. tilskudsrate til aftenskoler, som selv udbetaler løn.

  April

  • Udbetaling af 2. tilskudsrate til aftenskoler, som selv udbetaler løn.

  Maj

  • 1. maj - frist for indsendelse af regnskab for det forgangene år.

  September

  • 15. september - frist for at indsende ansøgning for budget til det kommende tilskudsår.
  • Udbetaling af 3. tilskudsrate til aftenskoler, som selv udbetaler løn.

  December

  • Senest 20. december - tilsagnsskrivelse for det kommende tilskudsår bliver udsendt.

  Læs mere

  Folkeoplysningsloven (retsinformation.dk)
  Folkeoplysningsområdet (kl.dk)
  Virk.dk (virk.dk)
  Conventus (conventus.dk)
  Det sker

  Åbningstider

  Fremmøde

  Mandag 10:00 15:00
  Tirsdag 10:00 15:00
  Onsdag 10:00 15:00
  Torsdag 10:00 17:00
  Fredag 10:00 13:00
  Lørdag Lukket
  Søndag Lukket

  Lukket Åben

  Christian X's Vej 39, Indgang A, 6100 Haderslev

  74 34 34 34

  Telefontid

  Mandag 09:00 15:00
  Tirsdag 09:00 15:00
  Onsdag 09:00 15:00
  Torsdag 09:00 17:00
  Fredag 09:00 13:00
  Lørdag Lukket
  Søndag Lukket

  Lukket Åben