Gå til hovedindhold

Sundhedsklynge Sønderjylland

Sundhedsklyngen Sønderjylland er et politisk forum, hvor kommunerne, sygehusene og de praktiserende læger samarbejder om at skabe sammenhæng i borgernes møde med sundhedsvæsenet.

Indhold

  Hvad er Sundhedsklyngens opgaver?

  Sundhedsklyngen vil bl.a. skulle:

  • Igangsætte indsatser med omstilling til kommuner og praktiserende læger
  • Komme med input til og implementere den sundhedsaftale, som Sundhedssamarbejdsudvalget, ifølge
  • Sundhedsloven, udarbejder udkast til, og som indgås mellem regionen og kommunalbestyrelserne i kommunerne
  • Implementere og komme med input til nationale tiltag og aftaler
  • Drøfte og beslutte anvendelsen af prioriterede midler
  • Opstille mål inden for sundhedsaftalens rammer for arbejdet med udgangspunkt i lokale udfordringer og behov, eksempelvis i forhold til særlige indsatser for at imødegå sammenhængsproblematikker og lokale folkesundhedsmæssig udfordringer og sygdomsbyrder
  • Inddrage repræsentanter for patienter og pårørende i relevant omfang i udviklingen af nye projekter, invitere til dialogmøder og i relevant omfang inddrage repræsentanter fra Patientinddragelsesudvalget ved nedsættelse af arbejdsgrupper

  Sundhedsklyngerne kan derudover frit iværksætte øvrige tiltag uden for sundhedsaftalens område.

  Om Sundhedsklynge Sønderjylland

  Regionale medlemmer

  • Stephanie Lose
  • Bo Libergren
  • Mette Bossen Linnet
  • Jette Damsø Henriksen

  Kommunale medlemmer

  • Mads Skau, Borgmester, Haderslev Kommune
  • Jan Riber Jakobsen, Borgmester, Aabenraa Kommune
  • Jørgen Popp Petersen, Borgmester, Tønder Kommune
  • Erik Lauritzen, Borgmester, Sønderborg Kommune

  Repræsentanter fra lægerne

  • Michael Haslund
  • Ditte Kæraa de Churruca-Colon

  Sundhedsklyngen afholder møder på følgende datoer i 2023:

  • Den 16. januar 2023
  • Den 26. juni 2023
  • Den 1. november 2023

  Ramme

  Med udgangspunkt i Lov om ændring af sundhedsloven vedtaget den 21. juni 2022 opretter regionsrådet og de berørte kommunalbestyrelser sundhedsklynger omkring hvert akutsygehus. Sundhedsklyngerne er et samarbejde mellem region, kommuner og almen praksis om indsatsen på tværs af sundhedsområdet og i relevant omfang om indsatsen for sammenhængen mellem sundhedssektoren og de tilgrænsende sektorer. Det gælder for både det somatiske og det psykiatriske område.

  Formål

  Sundhedsklyngerne er et samarbejde mellem region, kommuner og almen praksis om indsatsen på tværs af sundhedsområdet og i relevant omfang om indsatsen for sammenhængen mellem sundhedssektoren og de tilgrænsende sektorer. Det gælder for både det somatiske og det psykiatriske område.

  Sundhedsklyngen skal løfte populationsansvaret med udgangspunkt i akutsygehusenes optageområde og sikre sammenhæng i behandlings- og rehabiliteringsforløb på tværs af sundhedsområdet og i relevant omfang mellem sundhedssektoren og de tilgrænsende sektorer. Sundhedsklyngen skal samtidig styrke forebyggelse, kvalitet og omstilling til det primære sundhedsvæsen.

  Sammensætning

  § 1. Det politiske niveau i Sundhedsklynge Sønderjylland består af fire repræsentanter for regionsrådet, heriblandt regionsrådsformanden, en borgmester fra hver kommune i sundhedsklyngen samt repræsentanter for almen praksis jf. §204, stk. 1 i Sundhedsloven.

  Den nærmere sammensætning aftales mellem regionsrådet og kommunekontaktrådet i regionen.

  Det politiske niveau i Sundhedsklynge Sønderjylland har:

  • 4 medlemmer udpeget af regionsrådet
  • 4 medlemmer i form af borgmestrene i de fire kommuner, der indgår i sundhedsklyngen
  • 2 medlemmer udpeget af PLO-Syd

  § 2. Formandskabet i det politiske niveau i Sundhedsklynge Sønderjylland varetages af regionsrådsformanden og en af de deltagende borgmestre jf. §204 stk. 5 i sundhedsloven.

  § 3. Regionsrådet og de deltagende kommunalbestyrelser i sundhedsklyngen samarbejder om at sekretariatsbetjene sundhedsklyngen. jf. §204, stk. 5 i Sundhedsloven.

  § 4. Funktionsperioden for det politiske niveau i Sundhedsklynge Sønderjylland følger kommunalbestyrelsernes og regionsrådets valgperiode.

  § 5. Det politiske niveau i Sundhedsklynge Sønderjylland kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper, bl.a. med henblik på faglig rådgivning.

  Opgaver

  § 6. De opgaver, det politiske niveau i Sundhedsklynge Sønderjylland skal varetage, er beskrevet i Sundhedsloven og bekendtgørelsen.

  Opgaverne er bl.a. at:

  • sætte retning for sundhedsklyngen, herunder igangsætte indsatser med omstilling til det primære sundhedsvæsen
  • implementere og komme med input til den sundhedsaftale, som regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen skal indgå ifølge sundhedslovens § 205
  • implementere og komme med input til nationale tiltag og drøfte og beslutte anvendelsen af prioriterede midler mv.
  • opstille selvstændige mål for arbejdet i klyngen inden for sundhedsaftalens rammer med udgangspunkt i de lokale udfordringer og behov, f.eks. i forhold til særlige indsatser for at imødegå sammenhængsproblematikker i sundhedsklyngens population eller evt. lokale folkesundhedsmæssige udfordringer og sygdomsbyrder

  Patientinddragelsesudvalget

  § 7. Det politiske niveau skal inddrage repræsentanter for patienter og pårørende, jf. § 30 om patientinddragelse.

  Det er også muligt at inddrage repræsentanter for borgere, patienter og pårørende uanset, om disse er repræsenteret i patientinddragelsesudvalget.

  Udvalgets møder

  § 8. stk. 1. Det politiske niveau i Sundhedsklynge Sønderjylland skal afholde mindst to møder om året, jf. bekendtgørelsens § 6, stk. 2.

  § 8. stk. 2. Mødested og værtskab varierer fra gang til gang og mødelængden er af tre timers varighed med henblik på, at møderne kan afholdes med en indledende rundvisning, et oplæg eller lignende.

  § 8. stk. 3. Møderne afholdes med fysisk fremmøde.

  § 8 stk. 4. Er et medlem forhindret i at deltage i et møde i udvalget, meddeler vedkommende dette til formanden eller udvalgets sekretær. Det angives i mødereferatet, hvem der har deltaget i mødet.

  § 8 stk. 5. Ved behov er der mulighed for at sende en suppleant for de ordinære medlemmer, som har mandat til at træffe beslutninger på vegne af det ordinære medlem.

  § 8 stk. 6. Formandskabet indkalder medlemmerne af det politiske niveau i Sundhedsklynge Sønderjylland til møde på forud fastlagte dage. Mødeplanen fastlægges for et år ad gangen.

  § 8 stk. 7. Når et medlem senest 10 hverdage forud for et møde skriftligt fremsætter forslag om emner, der ønskes drøftet på mødet, sætter formanden emnerne på dagsordenen for det førstkommende møde. Ligeledes er der på hvert møde i udvalget dagsordenssat et punkt, der omhandler ønsker til punkter på næstkommende møde.

  § 8 stk. 8. Dagsorden til møderne på politisk niveau i Sundhedsklynge Sønderjylland fremsendes som hovedregel til udvalget 7 dage forud for mødet. Dagsordenen bilægges det nødvendige materiale som grundlag for behandling af sagerne. Materialet gøres samtidig tilgængeligt i FirstAgenda.

  § 8 stk. 9. Undtagelser til § 9 stk. 5, hvor udsendelse af dagsordenen eller bilagsmateriale på grund af sagens oplysning forsinkes, meddeles udvalgets medlemmer en uge forud for mødet. Ligesom det oplyses udvalgets medlemmer, hvornår dagsorden og bilag forventes modtaget.

  § 8 stk. 10. Den offentlige dagsorden inklusiv bilag offentliggøres på såvel regionens som de fire kommuners hjemmesider.

  § 9. Ekstraordinært møde afholdes efter formandskabets bestemmelse, eller når mindst 3 medlemmer begærer det.

  Ved indkaldelse til ekstraordinært møde giver formandskabet medlemmerne underretning om mødets dagsorden samt i videst muligt omfang materiale til sagens behandling.

  Mødeledelse og beslutningsdygtighed

  § 10. stk. 1. Formandskabet leder på skift møderne på politisk niveau i Sundhedsklynge Sønderjylland.

  § 10 stk. 2. Ethvert medlem kan ved mødets begyndelse begære ordet til dagsordenen.

  § 10 stk. 3. Ønsker et medlem ændringer eller tilføjelser af emner på dagsordenen, godkender udvalget ændring af dagsordenen for mødet.

  § 11. Det politiske niveau i Sundhedsklynge Sønderjylland er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, dog således at både kommuner og region er repræsenteret. For punkter der vedrører almen praksis gælder, at PLO-Syddanmark skal være repræsenteret.

  § 12. Der kan kun træffes beslutninger om forhold, der er optaget på den udsendte dagsorden, eller hvis alle tilstedeværende medlemmer er enige herom.

  § 12 stk. 2. Medlemmerne kan kun deltage i udvalgets afgivelse af indstillinger, når de er til stede under disse.

  Mødereferater

  § 14. Der skrives et beslutningsreferat af møderne på politisk niveau i Sundhedsklynge Sønderjylland.

  § 14 stk. 2. Ethvert medlem kan forlange mindretalsudtalelse ført til referat.

  § 14 stk. 3. Beslutningsreferatet udsendes senest 3 hverdage efter mødet til medlemmerne af politisk niveau i Sundhedsklynge Sønderjylland.

  Referatet anses som godkendt, hvis der ikke er indgivet indsigelser inden 7 dage efter udsendelsen. I tilfælde af indsigelser udsendes revideret referat til fornyet godkendelse efter samme procedure.

  Andre bestemmelser

  § 15. Denne forretningsorden træder i kraft den 1. november 2022.

  § 15 stk. 2. Ændringer i og tillæg til forretningsordenen skal behandles på et ordinært møde på politisk niveau i Sundhedsklynge Sønderjylland.

  Vedtaget på møde i Sundhedsklynge Sønderjylland den 25.oktober 2022.

  Dagsordener og referater fra Sundhedsklynge Sønderjylland

  På Region Syddanmarks hjemmeside kan du læse dagsordener og referater fra møder i Sundhedsklynge Sønderjylland.

  Læs mere

  Sundhedsklynge Sønderjylland (regionsyddanmark.dk)