Gå til hovedindhold

Whistleblowerordning

Er du ansat i Haderslev Kommune og har du viden – eller begrundet mistanke – om ulovligheder eller alvorlige uregelmæssigheder i Haderslev Kommune, så har du nu mulighed for at videregive oplysningerne til whistleblowerordningen.

Indhold

  Sådan laver du en indberetning til whistleblowerordningen

  Alle indberetninger til whistleblowerordningen skal ske via whistleblowerportalen.

  Om whistleblowerordningen

  Whistleblowerordningen omfatter ansatte i Haderslev Kommune, der i god tro foretager indberetning om forhold, som de i forbindelse med deres arbejde har fået kendskab til, og som er omfattet af ordningen. Det samme gælder for tidligere ansatte, som indberetter om oplysninger, vedkommende er kommet i besiddelse af under dennes ansættelse i kommunen.

  At whistlebloweren skal være i god tro betyder, at pågældende skal have rimelig grund til at antage, at de indberettede oplysninger på indberetningstidspunktet dels er korrekte, dels at oplysningerne falder indenfor ordningen. Bevidst indberetning af urigtige eller vildledende oplysninger kan medføre bødestraf for whistlebloweren. Derudover kan det medføre ansættelsesretlige konsekvenser i form af fx opsigelse eller bortvisning, hvis en whistleblower indberetter om bevidst urigtige eller vildledende oplysninger.

  Der kan indberettes om forhold, der relaterer sig til Haderslev Kommunes ansatte, herunder politikere. Desuden kan der indberettes om forhold omfattet af ordningen, som ikke nødvendigvis kan henføres til en ansat eller en politiker.

  Man kan whistleblowe, hvis man har viden eller begrundet mistanke om:

  • Strafbare forhold: Fx brud på tavshedspligt, misbrug af økonomiske midler, tyveri, svig, underslæb, bedrageri, bestikkelse og grov chikane, herunder seksuel chikane eller vold.
  • Alvorlige overtrædelse af lovbestemmelser: Fx lovgivning om magtanvendelse, forvaltningsloven, offentlighedsloven og lovgivning om bogføring og regnskabsaflæggelse samt forbruger og databeskyttelse, lovgivning som har til formål at sikre folkesundheden, sikkerhed i transportsektoren eller beskyttelse af natur og miljø, arbejdsmiljøloven og diskriminationslovene.
  • Grove eller gentagne overtrædelser af: Fx forvaltningsretlige principper, herunder undersøgelsesprincippet, krav om saglighed, magtfordrejningsgrundsætningen og proportionalitet, væsentlige interne retningslinjer samt bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere.
  • Overtrædelser af EU-retten: Fx inden for følgende områder: 1) offentligt udbud, 2) finansielle tjenesteydelser, produkter og markeder, og forebyggelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, 3) produktsikkerhed og –overensstemmelse, 4) transportsikkerhed, 5) miljøbeskyttelse, 6) strålingsbeskyttelse og nuklear sikkerhed, 7) fødevare- og fodersikkerhed, dyresundhed og dyrevelfærd, 8) folkesundhed, 9) forbrugerbeskyttelse.

  Eksemplerne er ikke udtømmende.

  Hvis du er i tvivl om, hvorvidt et forhold er omfattet af ordningen, kan du kontakte advokatfirmaet ved at foretage en indberetning via portalen.

  Du kan eksempelvis ikke whistleblowe om:

  • Løse rygter
  • Enkeltstående fejl og forsømmelser
  • Samarbejdsvanskeligheder
  • Inkompetence
  • Overtrædelser af interne retningslinjer af mindre alvorlig karakter som fx rygning, beklædning, alkohol og lignende.

  Efter den kommende lov er det valgfrit om en myndighed vil give mulighed for at modtage anonyme indberetninger. Henset til at Haderslev Kommune i videst muligt omfang ønsker at blive orienteret om det, hvis der potentielt foregår ulovlige eller øvrige alvorlige forhold i kommunen, er det besluttet, at der kan indberettes anonymt til whistleblowerordningen.

  Uanset om man indberetter anonymt eller ej, skal whistleblowerens identitet holdes fortrolig, medmindre whistleblower giver samtykke til, at whistleblowerens identitet kan videregives, fx til personer, der deltager i undersøgelsen af en indberetning. 

  Identiteten kan dog uden samtykke videregives til anden offentlig myndighed, eksempelvis politi eller Datatilsynet, hvis videregivelsen sker med henblik på at imødegå og undersøge en indberettet overtrædelse eller for at sikre berørte personers ret til et forsvar, fx i forbindelse med en retssag.

  Et advokatfirma modtager automatisk underretning, når der er kommet en indberetning. Advokatfirmaet vil bekræfte modtagelsen af indberetningen inden for 7 dage. Hvis advokatfirmaet har brug for yderligere oplysninger, vil de kontakte whistlebloweren via platformen. Kommunikationen kan foregå anonymt, men der opfordres til, at man angiver sin identitet ved anmeldelsen. Dette fordi grundlaget for at undersøge sagerne bliver bedre og sikrere, hvis man ved, hvor anmeldelsen kommer fra.

  Advokatfirmaet vil i første omgang vurdere, om indberetningen falder inden for whistleblowerordningens anvendelsesområde.

  Hvis indberetningen vedrører forhold, der af advokatfirmaet vurderes til ikke at være omfattet af ordningen, vil advokatfirmaet forelægge denne vurdering for whistleblowerenheden, jf. nedenfor, og såfremt whistleblowerenheden er enig i vurderingen, vil whistlebloweren via portalen modtage information om, at der ikke foretages yderligere i sagen.  Sagen bliver afvist, og man bliver henvist til andre kanaler, hvis sådanne findes. Der kan oprettes en sikker postkasse på portalen, og det er via denne postkasse, der kommunikeres med whistlebloweren.

  Hvis det vurderes, at indberetningen omhandler forhold, der er omfattet af ordningen, vil advokatfirmaet tage kontakt til en whistleblowerenhed med henblik på at undersøge sagen nærmere. Enheden består af følgende personer:

  1. Chefen for Sekretariat, Udvikling og Personale
  2. Leder af Jura og Forhandling
  3. Næstformand i HovedMed
  4. TR fra HovedMed

  Enheden vil i samarbejde med advokatfirmaet beslutte, hvordan den nærmere undersøgelse af sagen skal ske, og vil afhængig af de konkrete indberetninger inddrage den relevante chef eller direktør i sagsbehandlingen. Derudover kan det i nogle sager være relevant at inddrage et fåtal af andre medarbejdere i sagsbehandlingen, typisk medarbejdere fra HR og/eller Jura og Forhandling.  Inddragelse af andre skal altid ske således, at fortroligheden omkring whistlebloweren bevares, medmindre whistlebloweren har givet samtykke til, at dennes identitet og oplysninger må videregives.

  Hvis anmeldelsen vedrører en af medlemmerne i enheden, og advokatfirmaet skønner, at vedkommende er inhabil, vil pågældende ikke være en del af undersøgelsen eller sagen i øvrigt. I disse situationer kontakter advokatfirmaet de øvrige medlemmer af enheden via sikker mail og sørger for, at den inhabile ikke har adgang til sagen.

  Whistlebloweren har krav på inden for tre måneder fra bekræftelsen af modtagelsen, at få feedback om sagens behandling og eventuelle resultater – naturligvis under iagttagelse af reglerne om tavshedspligt og de databeskyttelsesretlige regler. Denne feedback gives af enten enheden eller advokatfirmaet.

  Det system, der benyttes til at registrere indberetningerne, garanterer for sikkerheden og anonymiteten i systemet. Det er alene whistleblowerenheden og enkelte medarbejdere, der administrativt bistår enheden i behandlingen af indberetningerne, der har adgang til indberetningerne,

  Hvis oplysninger er omfattet af whistleblowerordningen og omhandler en konkret medarbejder, vil

  vedkommende blive underrettet om indberetningen, medmindre formålet med en undersøgelse af indberetningen kan blive undergravet ved en sådan underretning.

  Hvis oplysningerne umiddelbart eller ved en nærmere undersøgelse vurderes at være urigtige eller

  vildledende, eller de ikke kan dokumenteres, så har den anmeldte ret til at anmode om at få oplysningerne berigtiget eller suppleret.

  Viser det sig, at den anmeldte har begået alvorlige fejl, forsømmelser eller eventuelt lovovertrædelser, kan det afhængig af sagens nærmere omstændigheder få ansættelsesretlige konsekvenser.

  Hvis det vurderes, at der er eller kan være tale om strafbare forhold, vil henvendelsen tillige blive videresendt til politiet.

  Hvis en whistleblower bliver udsat for repressalier som følge af en indberetning, eller hindret eller forsøgt hindret i at foretage indberetning, har whistlebloweren krav på godtgørelse.

  Hvis afskedigelse af en whistleblower er sket i strid med reglerne om whistleblowerordningen skal afskedigelsen underkendes, og ansættelsesforholdet opretholdes eller genoprettes, hvis medarbejderen fremsætter krav herom.

  Dette gælder dog ikke, hvis det i særlige tilfælde og efter en afvejning af parternes interesser, er åbenbart urimeligt at kræve ansættelsesforholdet opretholdt eller genoprettet.

  Indberetninger i Haderslev Kommunes whistleblowerordning

  Haderslev Kommune offentliggør 1 gang årligt oplysninger om den generelle aktivitet i whistleblowerordningen.

  Nedenstående indberetninger gælder for perioden 17. december 2021 – 31. december 2022, hvor der er modtaget tre indberetninger.

  Nedenfor er beskrevet, hvad indberetningerne handlede om.

  Indberetning 2022-1

  Indberetning 2022-1 tager udgangspunkt i nedenstående temaer:

  • Grove og gentagne overtrædelser af forvaltningsloven og offentlighedsloven
  • Grove og gentagne overtrædelser af forvaltningsretlige principper

  Status på opfølgning efter grundig undersøgelse i whistleblowerenhed: Sagen har været undergivet realitetsbehandling og er afsluttet.

  Indberetning 2022-2

  Indberetning 2022-2 er afvist, fordi den falder udenfor det, der kan indberettes om.

  Indberetning 2022-3

  Indberetning 2022-3 tager udgangspunkt i nedenstående temaer:

  • Overtrædelse af EU-retsakter omfattet af whistleblowerdirektivet, herunder love og regler udstedt i medfør heraf
  • Overtrædelse af tavshedspligter

  Status på opfølgning efter grundig undersøgelse i whistleblowerenhed: Sagen har været undergivet realitetsbehandling og er afsluttet.

  Indberetninger i Haderslev Kommunes whistleblowerordning

  Haderslev Kommune offentliggør 1 gang årligt oplysninger om den generelle aktivitet i whistleblowerordningen.

  Nedenstående indberetninger gælder for perioden 1. januar 2023 – 31. december 2023, hvor der er modtaget ni indberetninger.

  Nedenfor er beskrevet, hvad indberetningerne handlede om.

  Indberetning 2023-1

  Indberetning 2023-1 er afvist, fordi den falder udenfor det, der kan indberettes om.

  Indberetning 2023-2

  Indberetning 2023-2 er afvist, fordi den falder udenfor det, der kan indberettes om.

  Indberetning 2023-3

  Indberetning 2023-3 tager udgangspunkt i nedenstående temaer:

  • Sexchikane og grov chikane
  • Øvrige alvorlige forhold

  Status på opfølgning efter grundig undersøgelse i whistleblowerenhed: Sagen har været undergivet realitetsbehandling og er afsluttet.

  Indberetning 2023-4

  Indberetning 2023-4 er afvist, fordi den falder udenfor det, der kan indberettes om.

  Indberetning 2023-5

  Indberetning 2023-5 tager udgangspunkt i nedenstående temaer:

  • Sexchikane og grov chikane
  • Øvrige alvorlige forhold

  Status på opfølgning efter grundig undersøgelse i whistleblowerenhed: Sagen har været undergivet realitetsbehandling og er afsluttet.

  Indberetning 2023-6

  Indberetning 2023-6 tager udgangspunkt i nedenstående temaer:

  Øvrige alvorlige forhold
  Status på opfølgning efter grundig undersøgelse i whistleblowerenhed: Sagen har været undergivet realitetsbehandling og er afsluttet.

  Indberetning 2023-7

  Indberetning 20237 tager udgangspunkt i nedenstående temaer:

  Overtrædelser af straffeloven, herunder berigelseskriminalitet
  Status på opfølgning efter grundig undersøgelse i whistleblowerenhed: Sagen er ved at blive undergivet en realitetsbehandling.

  Indberetning 2023-8

  Indberetning 2023- 8 tager udgangspunkt i nedenstående temaer:

  • Overtrædelser af straffeloven, herunder berigelseskriminalitet

  Status på opfølgning efter grundig undersøgelse i whistleblowerenhed: Sagen er ved at blive undergivet en realitetsbehandling.

  Indberetning 2023-9

  Indberetning 2023-9 er afvist, fordi den falder udenfor det, der kan indberettes om.

  Udover den lokale whistleblowerordning bliver der også etableret en landsdækkende whistleblowerordning. Denne ordning forankres i og varetages af Datatilsynet, og denne ordning kan benyttes af alle. De forhold, der kan indberettes om er de samme som i den lokale ordning. Det vil sige forhold af alvorlig karakter. Der vil komme mere information om denne ordning på Haderslev Kommunes hjemmeside.

  Læs mere

  Lov om beskyttelse af whistleblowere