Gå til hovedindhold

Tilskud til børnepasning

Du kan her læse og søge om tilskud til børnepasning.

Indhold

  Hvilke tilskud kan jeg søge til børnepasning?

  Du skal være opmærksom på, at et fripladstilskud først får virkning fra den 1. i måneden efter du har søgt. Du kan ikke få med tilbagevirkende kraft.

  MitId Ikon

  Selvbetjening: Søg om økonomisk fripladstilskud

  Er din husstandsindkomst lav, kan du søge om økonomisk fripladstilskud, så det bliver billigere eller helt gratis at have dit barn i et dagtilbud.

  Du får brug for:

  • MitID
  • Din/jeres indkomst inden skat og efter am-bidrag
  • At din samlever/ægtefælle giver samtykke til at kommunen må hente indkomstoplysninger til brug for kontrol af økonomisk friplads. Dette foregår ved at han/hun logger ind i ansøgningen og finder samtykke under økonomisk fripladstilskud

  Sådan gør du:

  • Klik på "Søg om økonomisk fripladstilskud"
  • Log på Digital Pladsanvisning øverst i højre hjørne. Log ind med NemID
  • Vælg Fripladsansøgning
  • Klik derefter på Beregn og ansøg
  • Trin 1: Information: Ansøgning om økonomisk friplads - vigtig information - klik på accepter
  • Trin 2: Angiv din civilstand. Hvis du søger som samlevende, skal ansøgeren give samtykke til ægtefælle/samlever, for at kommunen kan videregive/indhente oplysninger. Ægtefælle/samlever skal også give samtykke til ansøgeren
  • Trin 3: Dato for friplads - klik på næste
  • Trin 4: Indkomstoplysninger - tjek den månedlige indkomst og forskudsoplysninger (kommer automatisk). Hvis forskudsoplysningerne ikke er korrekte, skal du rette dem på SKATs hjemmeside. Hvis du er selvstændig, skal du sætte flueben i selvstændig - klik på næste
  • Trin 5: Foreløbig beregning - klik på næste
  • Trin 6: Opsummering og mulighed for at skrive oplysninger i feltet bemærkninger - klik på send ansøgning.
  • Trin 7: Kvittering på ansøgningen kommer i Post fra kommunen
   Søg om økonomisk fripladstilskud

  Søg om økonomisk fripladstilskud

  Økonomisk fripladstilskud, søskendetilskud og andre tilskud

  En husstandsindkomst under en vis grænse kan give ret til fripladstilskud til dagtilbud

  Ligger familiens samlede husstandsindkomst under en vis grænse, kan du eller I få et ekstra tilskud fra kommunen, så det bliver billigere eller helt gratis at have barnet i dagtilbud. Det kaldes et økonomisk fripladstilskud.

  Den skattepligtige indkomst indgår i husstandsindkomsten.

  Ved en samlet husstandsindkomst, dvs. husstandsindkomsten pr. måned x 12 (2024):

  • op til 200.301 kr. – fuld friplads
  • 200.301 kr. til 622.199 kr. – delvis friplads
  • 622.200 kr. eller derover – fuld forældrebetaling.

  Når du/I søger om økonomisk fripladstilskud, skal der tages udgangspunkt i den månedlige husstandsindkomst. Den månedlige husstandsindkomst skal herefter omregnes til en årsindkomst (ganges med 12) for at finde familiens fripladstilskudsprocent på fripladsskalaen.

  Når kommunen skal beregne og senere genberegne dit økonomiske fripladstilskud for den konkrete måned, tager kommunen derfor udgangspunkt i husstandens månedlige indkomst. Til brug for genberegning af det månedlige fripladstilskud trækkes oplysningerne om den månedlige indkomst fra Skattestyrelsens såkaldte indkomstregister.

  Det er således ikke indkomsten set over et helt år, der er afgørende for fripladstilskuddet i den enkelte måned.

  Indtægtsgrænserne forhøjes med:

  • 7.000 kr. for hvert hjemmeboende barn under 18 år ud over det første hjemmeboende barn
  • 70.089 kr. når den forældre, der har retten til pladsen og til fripladstilskuddet, er enlig forsørger (2024).

  Læs mere om reglerne på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside, herunder hvordan husstandsindkomsten opgøres. Se også den gældende fripladsskala.

  Du skal søge om økonomisk fripladstilskud hos kommunen. Du skal søge digitalt og bruge selvbetjeningen 'Ansøg om friplads i dagtilbud'.

  Hvis du ikke har MitID, skal du kontakte kommunens pladsanvisning.

   

  Kommunen genberegner løbende det økonomiske fripladstilskud, hvis den samlede husstandsindkomst har ændret sig ud over en vis grænse. Det sker via oplysninger fra Skattestyrelsens indkomstregister, så for lidt eller for meget tildelt fripladstilskud bliver trukket fra eller lagt til den efterfølgende opkrævning af forældrebetaling for dagtilbudspladsen.

  Omberegning

  Forældrene skal til brug for omberegningen oplyse kommunen om alle forhold, som har betydning for størrelsen af det økonomiske fripladstilskud. Forældrene har dog ikke pligt til at oplyse om indkomstændringer, medmindre det er oplysninger om:

  • indkomst fra selvstændig virksomhed
  • oplysninger om indkomster, som ikke er skattepligtige her i landet
  Forældres oplysningspligt

  Forældrene har pligt til at oplyse kommunen i forhold til ændringer i husstandssammensætning, civilstatus eller andre ændringer, der kan medføre ændringer i det økonomiske fripladstilskud. I sådanne tilfælde skal du kontakte din kommune.

  Hvis du har et barn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som er optaget i et dagtilbud af behandlingsmæssige årsager, kan der være mulighed for at få et ekstra tilskud, så din betaling for dagtilbudspladsen nedsættes. Det kaldes et behandlingsmæssigt fripladstilskud.

  Det er kommunen, der vurderer, om barnet er berettiget til et behandlingsmæssigt fripladstilskud, og det er derfor kommunen, der vurderer, om du er berettiget til tilskuddet.

  Kommunen kan også give et økonomisk tilskud, når et dagtilbud er særligt påkrævet af sociale eller pædagogiske årsager, og jeres økonomi står i vejen for barnets optagelse eller forbliven i et dagtilbud. Det kaldes et socialpædagogisk fripladstilskud. Det er kommunen, der vurderer, om der er grundlag for at give et socialpædagogiske fripladstilskud.

  Økonomisk fripladstilskud beregnes før et eventuelt behandlingsmæssigt tilskud, socialpædagogisk tilskud eller søskendetilskud.

  Du eller I kan få søskendetilskud, hvis du eller I har mere end ét barn i husstanden, der går i dagtilbud, fritidshjem, SFO eller privat pasning. Søskendetilskuddet gives på de pladser, der er billigst for kommunen.

  Hvis du ikke får økonomisk fripladstilskud, omfatter beregningen af søskendetilskud følgende:

  • Hvis du/I har et barn i et dagtilbud og SFO, skal du/I betale fuld takst for den plads, der er dyrest for kommunen, men kun halv takst for de øvrige pladser i dagtilbud og SFO.
  • Hvis barnet bliver passet i en privat pasningsordning efter dagtilbudslovens § 80, kan I få 85 % af søskendetilskuddet af det billigste aldersvarende dagtilbud i kommunen. Søskendetilskuddet i privat pasning er derfor 85 procent af halvdelen af taksten for en plads i kommunens billigste dagtilbud.

  Som søskende regnes både biologiske søskende, adoptivsøskende og sammenbragte børn, der bor på samme adresse.

  Du får automatisk søskendetilskud, så du behøver ikke at søge om det. 

  Ønsker du plads i en privatinstitution efter dagtilbudslovens § 19, stk. 5, skal du henvende dig direkte til institutionen. Kommunen kan ikke anvise børn til pladser i en privatinstitution, og privatinstitutioner fastsætter selv forældrebetalingen.

  Kommunen giver et økonomisk tilskud til godkendte privatinstitutioner. Du har dog først krav på tilskuddet fra det tidspunkt, hvor barnet er berettiget til et dagtilbud i din egen kommune.

  Tilskuddet fra kommunen består af et driftstilskud, et bygningstilskud og et administrationstilskud, som kommunen udbetaler direkte til privatinstitutionen.

  Kommunen skal give forældre med børn i alderen 24 uger og indtil barnets skolestart mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til privat pasning i stedet for at benytte en plads i et dagtilbud.

  Kommunen kan dog beslutte, at der kun gives et tilskud til privat pasning til forældre med børn i en bestemt aldersgruppe.

  30.05.2024 12.44

  Skrevet af Børne- og Undervisningsministeriet

  Socialpædagogisk og behandlingsmæssigt fripladstilskud

  Du kan søge om socialpædagogisk fripladstilskud, hvis dit barn har særlige sociale eller pædagogiske behov for en dagtilbudsplads og/eller SFO plads og din økonomi står i vejen for, at dit barn kan være indmeldt.

  Der er tre kriterier, som altid skal være opfyldt for, før du kan søge om socialpædagogisk fripladstilskud:

  1. Du skal søge om økonomisk fripladstilskud, inden du søger om socialpædagogisk fripladstilskud
  2. Dit barns ophold i dagtilbuddet/SFO må anses for særligt påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde
  3. Betalingsspørgsmålet vanskeliggør dit barns optagelse eller forbliven i et dagtilbud

  Sådan søger du om tilskud til socialpædagogisk friplads

  Hvis du ønsker at søge om socialpædagogisk fripladstilskud, skal du søge digitalt: Søg om socialpædagogisk fripladstilskud.

  Er du i tvivl om, hvorvidt du opfylder kriterierne til socialpædagogisk fripladstilskud, er du velkommen til at kontakte Pædagogik og Læring på telefon: 74 34 34 34.

  Har du et barn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og som er i et dagtilbud af behandlingsmæssige grunde, kan du få forældrebetalingen nedsat til det halve.

  Sådan søger du om tilskud til behandlingsmæssig friplads

  Kontakt Pædagogik og Læring på telefon 74 34 34 34, hvis du ønsker at søge om behandlingsmæssigt fripladstilskud.  

  74 34 34 34

  Telefontid

  Mandag 09:00 15:00
  Tirsdag 09:00 15:00
  Onsdag 09:00 15:00
  Torsdag 09:00 17:00
  Fredag 09:00 13:00
  Lørdag Lukket
  Søndag Lukket

  Lukket Åben

  Fremmøde efter telefonisk aftale

  Christian X's Vej 39, Indgang A, 6100 Haderslev