Gå til hovedindhold

Drikkevand

Her finder du oplysninger om, hvor dit drikkevand kommer fra og om vandets kvalitet fra din vandhane. Du kan også læse om det varme vand (brugsvandet).

Indhold

  Hvor kommer dit drikkevand fra?

  • Find dit vandværk ved at indtaste din adresse på kortet.
  • Klik på linket til vandværkets hjemmeside, hvis du vil se oplysninger om vandets kvalitet, vandmålere og takster.

  Oplysninger om drikkevand

  I vandforsyningsplanen finder du en beskrive af, hvad der er planlagt om at forsyne ejendomme fra vandværker og fra egen boring. 

  • Forsyner du mere end din egen husstand fra samme boring/brønd, skal vandet undersøges mindst én gang hvert femte år som minimum ved forenklet kontrol.
  • Forsyner du kun din egen husstand fra en privat boring/brønd, er det ikke obligatorisk at du undersøger vandet. Som kommune skal vi oplyse om, at det en god idé at kende vandkvaliteten og derfor få taget en vandprøve mindst én gang hvert femte år.
  • Et akkrediteret (godkendt) laboratorium kan tage prøven og undersøge vandet.
  • Ejer/bestiller af prøven skal selv betale for prøven.

  Kender du dit vandværk, eller adressen for den private boring/brønd, kan du søge oplysninger om vandkvalitet i den nationale boringsdatabase (Jupiter)

  Se kvaliteten er af dit drikkevand på Jupiter.

  Læs mere om kravene til drikkevandets kvalitet på Miljøstyrelsens hjemmeside.

  Vandets udseende og lugt

  Godt vand er klart og lugtfrit. Misfarvning af vandet skyldes som regel organisk materiale, eller et højt indhold af jern og/eller mangan. Dette er ikke sundhedsskadeligt, men kan indikere at brønden/boringen kommer i kontakt med overfladevand og rådnende plantemateriale, hvilket kan give en opblomstring af bakterier. Hvis vandet lugter grimt tyder det på en mulig forurening af vandanlægget. 

  Coliforme bakterier

  Coliforme bakterier er naturligt forekommende i overfladevand og på rådnende plantedele. Coliforme bakterier er ikke sundhedsskadelige i sig selv, men forekomsten af sundhedsskadelige bakterier kan ikke udelukkes, når der er et forhøjet antal af coliforme bakterier i drikkevandet.

  Forurening med coliforme bakterier skyldes ofte, at brønden/boringen ikke er tæt. Coliforme bakterier er derfor en indikator på, at drikkevandskvaliteten er dårlig, og at sygdomsfremkaldende bakterier kan forekomme. Ved et højt indhold af coliforme bakterier (>20 pr. 100 ml) skal vandet derfor koges, inden det anvendes som drikkevand og til husholdningsbrug. Coliforme bakterier må ikke kunne påvises.


  E.coli

  Denne gruppe af bakterier lever i tarmen hos dyr og mennesker. Forurening af drikkevandet med E. coli skyldes, at drikkevandet har været i kontakt med afføring fra enten dyr eller mennesker. Det indikerer, at brønden/boringen ikke er tæt, og at der kan trænge overfladevand i blandet husdyrgødning eller sanitært spildevand ned. 

  Tilstedeværelsen af E. coli betyder, at andre sygdomsfremkaldende bakterier også kan være til stede. Drikkevand, der indeholder E.coli, er sundhedsskadeligt, og vandet skal altid koges, inden det anvendes til husholdningsbrug. E. coli må ikke kunne påvises


  Kimtal ved 22°C

  Kimtallet er et mål for vandets samlede indhold bakterier, der kan vokse ved 22 grader. Disse bakterier findes i ledningsnettet, i filtre og/eller trykbeholdere. De kommer fra jord, plantedele og/eller overfladevand, der er kommet i kontakt med drikkevandet i brønden/boringen. De er ikke sygdomsfremkaldende i sig selv, og antallet af disse bakterier skal være højt, før det bliver sundhedsskadeligt at drikke vandet. 

  Et forhøjet antal af kimtal 22°C kan tyde på, at brønden/boringen ikke er tæt, og at overfladevand trænger ind. Et forhøjet kimtal er en indikator på, at anlægget skal efterses. Meget høje værdier (>2.000 pr ml) tyder på en betydelig forurening af drikkevandet, og sygdomsfremkaldende bakterier kan derfor ikke udelukkes. I disse tilfælde kan det være nødvendigt at koge vandet inden der må benyttes til husholdningsbrug. Højst tilladte værdi: 200 pr. ml.


  pH-værdi

  pH er et mål for vandets surhedsgrad. Normalt er vand neutralt og har en pH-værdi på 7 - 8,5. Lavt pH kan skyldes, at vandet er kalkfattigt. Lavt pH mellem 5 og 6,5 er ikke sundhedsfarligt, men surt vand øger korrosionen af ledningsnettet. Dette kan medføre øget indhold af metaller, herunder sundhedsskadelige tungmetaller i vandet. pH bør være mellem 7 og 8,5 
  Højst/lavest tilladte værdi: Ikke fastsat.


  Ledningsevne

  Ledningsevnen er et udtryk for vandets samlede indhold af opløste salte (nitrat, chlorid, og sulfat). En lav ledningsevne kan give vandet en ufrisk (flad) smag. En høj ledningsevne kan være udtryk for at drikkevandet får tilført saltvand/havvand. Et højt saltindhold er uønsket og øger korrosionsrisikoen af vandanlægget og ledningsnettet. Ledningsevnen bør være mindst 30 mS/m. Højst tilladte værdi: Ikke fastsat.


  Arsen

  Læs mere om Arsen i drikkevand her


  Nitrat

  Et forhøjet indhold af nitrat er sandsynligvis forårsaget af, at grundvandet indvindes fra et område, som er følsom overfor forurening, idet nitrat siver ned til grundvandsreservoiret. Alternativt er boringen ikke tilstrækkeligt sikret mod nedsivning af nitratholdigt overfladevand, hvorfor det bør undersøges, om der kan ske en nedsivning fra boringens omgivelser, eller om der kan ske en gennemsivning af boringen sider. 

  Indtagelse af vand med et nitratindhold over 50 mg/l kan være sundhedsfarligt for spædbørn (børn under 1 år,) fordi nitrat omdannes til nitrit og dermed forhindrer de røde blodlegemers ilttransport. Tilstanden kaldes for ”blå børn”. Dit spædbarn må altså ikke drikke vandet. Heller ikke selvom du koger det.

  Det kan ikke udelukkes at forhøjede koncentrationer at nitrat i drikkevandet også er sundhedsskadeligt for andre befolkningsgrupper. Højst tilladte værdi: 50 mg/l


  Private boringer/brønde og sprøjtemidler

  Vandet fra private brønde og boringer bliver normalt ikke undersøgt for sprøjtemidler (pesticider) og miljøfremmede stoffer. Det er derfor vigtigt, at du er forsigtig med mulige forurenende aktiviteter tæt på brønden/boringen, for eksempel håndtering af pesticider og olie. Hvis drikkevandet bliver forurenet med disse stoffer, vil det ikke blive opdaget ved en forenklet kontrol. Du kan altid selv betale for at få dit drikkevand undersøgt for disse stoffer.


  Kogeanbefaling (ved for højt indhold af bakterier)

  Hvis der er E. coli, et højt antal coliforme bakterier (> 20 pr. 100 ml) eller et højt antal kim (> 2.000 pr. ml) i drikkevandet, anbefaler vi, at vandet koges før det anvendes til drikke- og husholdningsbrug. Er vi bekendt med for mange bakterier i vandet meddeler vi dig det, hvis vandet kræver kogning.  

  Du kan læse mere i Miljøstyrelsens vejledning om håndtering af overskridelser af de mikrobiologiske drikkevandsparametre.

  Det er vigtigt, at brønden/boringen er i god stand for at sikre en god vandkvalitet, og for at undgå at forurene grundvandet. Se flere oplysninger her

  Hvis en analyse af drikkevandet viser, at kravene til drikkevandets kvalitet er overskredet, eller du er i tvivl om brøndens eller boringens tilstand, anbefaler vi dig at kontakte en brøndborer. Find oplysninger om Brøndborer her

  Brøndboreren kan vurdere, hvad I eventuelt kan gøre for forbedre forholdene ved brønden eller boringen. Vær opmærksom på, at kun brøndborere må udbedre og rense et anlæg, hvis I er to eller flere husstande om den samme boring.

  Se om det er muligt at blive tilsluttet vandværk i  Vandforsyningsplanen. Hvis du ønsker at få ejendommen sluttet til vandværk, skal du kontakte dit lokale vandværk direkte.

  Hvis kvaliteten af vandet fra en brønd eller boring ikke er tilfredsstillende, er det muligt at købe anlæg, der kan rense eller behandle vandet. 

  Opsætning af visse typer af behandlingsanlæg kræver en tilladelse fra kommunen. Dette gælder for anlæg til fjernelse af for eksempel bakterier, pesticider og nitrat. 

  Du kan ikke forvente tilladelse til at opsætte et af disse anlæg, da anlæggene kræver indsigt i teknik og vedligehold. Miljøstyrelsen betegner da også disse anlæg som avanceret vandbehandling. 

  Anlæg til fjernelse af jern og mangan kræver ikke tilladelse.

  Nogle vandværker har brug for ekstra beskyttelse af grundvandet, som de pumper ind til vandværket ude fra deres indvindingsboringer.

  Statens kortlægning af grundvandet fortæller, hvor der er et behov for beskyttelse. Kommunen skal skrive et forslag til en indsatsplan til beskyttelse af grundvandet på baggrund af statens kortlægning. Indsatsplanen viser, hvor grundvandet findes, hvor godt det er beskyttet fra naturens side og hvor det bør beskyttes mere. Indsatsplanen laves i dialog med med vandværkerne, og berørte borgere, landbruget, virksomheder og andre interessenter høres undervejs.

  Forslag til planerne skal vedtages i kommunalbestyrelsen og vil komme i offentlig høring. Du vil kunne se de færdige indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse her på hjemmesiden efterhånden, som de er blevet færdige.

  Det varme vand fra din vandhane er ikke drikkevand.

  Legionellabakterier er almindelige og findes sandsynligvis i mange varmtvandsinstallationer. Se flere oplysninger her


  Hvem har ansvaret?

  Det er ejeren af ejendommen, der har ansvar for, at installationerne er i orden, så de ikke er årsag til en sundhedsrisiko for brugerne.

  Er du husejer?

  Vil du vide mere, kan du kontakte den lokale VVS-installatør, der kan gennemgå rør- og varmtvandssystemet.

  Er du vicevært?

  Kan du henvende dig til en ELO-konsulent (Energiledelsesordningen). ELO-konsulenten har også viden om legionella i varmtvandssystemer. Ved mistanke om ufordelagtige forhold, bør der foretages service med anlægget.

  Har du mistanke om problemer?

  Der kan undersøges for legionellabakterier i en vandprøve fra varmtvandssystemet på et godkendt laboratorium. Det er ejeren, der skal bestille og betale for vandprøver.

  Du kan læse mere på Statens Seruminstituts hjemmeside

  Læs mere

  Indretning af boringer og brønde
  Vandforsyningsplan - Haderslev Kommune
  Nationale krav til drikkevand og info om grundvand
  Kravene til drikkevandets kvalitet
  Statens Seruminstitut

  Åbningstider

  Fremmøde

  Mandag 10:00 15:00
  Tirsdag 10:00 15:00
  Onsdag 10:00 15:00
  Torsdag 10:00 17:00
  Fredag 10:00 13:00
  Lørdag Lukket
  Søndag Lukket

  Lukket Åben

  Christian X's Vej 39, Indgang A, 6100 Haderslev

  74 34 34 34

  Telefontid

  Mandag 09:00 15:00
  Tirsdag 09:00 15:00
  Onsdag 09:00 15:00
  Torsdag 09:00 17:00
  Fredag 09:00 13:00
  Lørdag Lukket
  Søndag Lukket

  Lukket Åben