Gå til hovedindhold

Vandløb

Find oplysninger om de forskellige forhold, som gør sig glædende vedrørende vandløb.

Indhold

  Hvad er et vandløb?

  Udover åbne og naturlige vandløb er vandløb også grøfter, kanaler, rørledning, dræn samt søer og andre indvande.

  Alle vandløb er omfattet af Vandløbsloven. Det gælder også rørlagte vandløb og dræn. Mange vandløb er også omfattet af Naturbeskyttelsesloven.

  Oplysninger om vandløb

  Vi vedligeholder vandløb for at sikre vandføringsevnen i vandløbet, som er bestemt i regulativet.

  Vi står for vedligeholdelsen af alle offentlige vandløb. Er du derfor bredejer til et offentlig vandløb, må du ikke selv vedligeholde vandløbet. Vi vedligeholder ved bl.a. grødeskæring og oprensning af sand og slam.

  Er du bredejer af et privat vandløb, har du derimod ansvaret for at vedligeholde vandløbet. Vedligeholdelsen af private vandløb skal ske ud fra de generelle bestemmelser i vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven.

  Alle vores offentlige vandløb har et regulativ, som fortæller, hvordan det skal vedligeholdes. Regulativet fortæller, hvilken vandføringsevne vandløbet skal have, men også hvilke pligter og rettigheder du har som bredejer.

  Du kan altid kontakte os, hvis du ønsker at få tilsendt regulativet for et vandløb.

  Du skal have en 2 meter bred udyrket bræmme langs begge sider af alle åbne og naturlige vandløb og søer på over 100 m2.

  Du måler bræmmen fra vandløbets øverste kant og beskytter vandløbet mod, at sand og jord skylles ud i vandløbet. En bræmme mindsker derfor vedligeholdelsen af vandløbet.

  Hvis du ikke overholder 2 meter bræmmen, kan du blive politianmeldt og få en bøde.

  Du kan læse mere om 2 meter bræmmer i Naturstyrelsens Vejledning om bræmmer langs vandløb og søer.

  Når der vokser træer langs vandløb, mindsker de plantevæksten i vandløb, da træerne skygger. Derfor reduceres behovet for grødeskæring. Træerne gør også vandløbets kant mere stabil og er hjemsted for mange fisk, fugle og dyr.

  I offentlige vandløb beskærer vi træer, hvis de giver problemer med vandløbets vandføringsevne. Vi fjerner også træer, som er væltet ud i offentlige vandløb.

  Kontakt os, hvis du bliver opmærksom på væltede træer eller træer, som skal beskæres af hensyn til vandløbets vandføringsevne.

  Du regulerer et vandløb ved at ændre på dets form. Dette er bl.a. ændring af hvor dybt vandløbet ligger og bredden af vandløbet. Hvis man for eksempel graver et vandløb dybere, rørlægger et åbent vandløb, eller åbner et rørlagt vandløb, er det en regulering.

  Du må kun regulere et vandløb, hvis du har fået en tilladelse fra os. Hvis du regulerer et vandløb ulovligt, kan du blive politianmeldt og få en bødestraf.

  Har du spørgsmål om regulering af vandløb, er du velkommen til at kontakte os.

  Du kan søge om regulering af vandløb her

  Du må ikke krydse et vandløb med for eksempel broer, veje, rørledninger og kabler uden en tilladelse. Du skal sende en ansøgning til kommunen, før du kan få en tilladelse til at krydse vandløbet. Har du en bro eller overkørsel, som du har fået tilladelse til, skal du altid sikre at der er frit løb under for vandløbet.

  Hvis du har græssende husdyr, ved et vandløb, skal hegnet være mindst 1 meter fra vandløbets øverste kant. Det er fordi at husdyr kan ødelægge vandløbets brink. Hvis brinken ødelægges skyller der sand og jord ned i vandløbet, som mindsker vandføringsevnen.

  Hvis du vil have et vandingssted, er der flere muligheder.

  Din frie dræningsret til vandløb, på egen jord, gælder kun åbne vandløb.

  Den frie dræningsret gælder kun landbrugsjord.

  Nogle steder i Gelså, Gram Å, Hoptrup Å og Tørning Å er det tilladt at sejle med robåde, kanoer og kajakker.

  Du kan læse mere om sejladsreglerne i folderen "Sejle ned ad åen i Sønderjylland"

  Vi grødeskærer både med maskiner og håndredskaber. Er du ejer eller bruger af et areal, som ligger op til et vandløb, må du kunne tåle det fornødne vedligeholdelsesarbejde. Arbejdet kan bl.a. være transport af maskiner.

  Har du mule-pumper eller andre anlæg, som ikke er tydligt synlige, skal de markeres tydligt, så maskinførerne kan se dem, når de grødeskære. Har du et elhegn langs vandløbet, skal det være forsynet med led, så vi kan grødeskære.

  Er du i tvivl om der grødeskæres med maskine eller med håndredskaber eller har du spørgsmål til vores grødeskæringen, kan du kontakte os på tlf. 74 34 34 34.

  Offentlige vandløb

  Læs mere

  Vandløb - Miljøstyrelsen
  Vandløbsloven
  Naturbeskyttelsesloven

  Åbningstider

  Fremmøde

  Mandag 10:00 15:00
  Tirsdag 10:00 15:00
  Onsdag 10:00 15:00
  Torsdag 10:00 17:00
  Fredag 10:00 13:00
  Lørdag Lukket
  Søndag Lukket

  Lukket Åben

  Christian X's Vej 39, Indgang A, 6100 Haderslev

  74 34 34 34

  Telefontid

  Mandag 09:00 15:00
  Tirsdag 09:00 15:00
  Onsdag 09:00 15:00
  Torsdag 09:00 17:00
  Fredag 09:00 13:00
  Lørdag Lukket
  Søndag Lukket

  Lukket Åben