Gå til hovedindhold

Hjemmehjælp

Har du brug for hjælp til personlig pleje eller har du svært ved at klare praktiske opgaver i dit hjem? Så kan du søge hjemmehjælp.

Indhold

  MitId Ikon

  Selvbetjening: Søg hjemmehjælp til praktisk hjælp

  Sådan gør du:

  • Log ind med MitID, hvis du har det. Ellers kan du også logge ind manuelt.
  • Udfyld oplysningerne
  • Er du logget ind med MitID, underskriver du ansøgningen med MitID
  • Er du logget ind manuelt, underskriver du ved at skrive dit navn på skærmen med din finger (touch skærm) eller ved hjælp af din musemarkør

  Søg hjemmehjælp til praktisk hjælp

  Hjemmehjælp

  Hvis du har svært ved at klare hverdagen i hjemmet ved egen hjælp, kan du søge hjemmehjælp

  Hjemmehjælp er forskellige former for hjælp, som kommunen kan hjælpe dig med i dit hjem, hvis du har behov for det. Det kan være til personlig pleje og praktisk hjælp.

  • Personlig pleje er hjælp til personlig hygiejne, at få tøj på, at komme ud af sengen, hjælp til at spise m.m.
  • Praktisk hjælp er hjælp og støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet som fx hjælp til rengøring, tøjvask og indkøb.

  Du kan få hjemmehjælp, hvis du har et handicap eller i en periode har været syg og derfor ikke længere har de fysiske eller psykiske færdigheder, du havde tidligere. Afgørelsen om, hvilken hjælp du kan få, træffer kommunen på grundlag af en vurdering af dit behov.

  Du kan få hjælp til:

  • personlig pleje
  • praktiske opgaver i hjemmet     

  Du kan ansøge kommunen om hjemmehjælp i form af varig hjælp, midlertidig hjælp eller som lejlighedsvis aflastning. Du kan få hjælp uanset om du bor alene, i eget hus, i bofællesskab, i plejebolig eller andet.

  Du skal kontakte kommunen for at søge om hjemmehjælp. Det kan du gøre ved at ringe til visitationen i kommunen.

  Kommunen vurderer din individuelle og samlede situation og afgør på dette grundlag, hvor meget hjælp du kan få, og om du har brug for at få varig hjælp eller hjælp i en kortere periode. Kommunen skal også overveje muligheden for et tidsafgrænset rehabiliteringsforløb, hvor du får hjælp til at forbedre din funktionsevne. Kommunens afgørelse skal være skriftlig, og den skal indeholde en klagevejledning. Hvis dine behov ændres, skal hjælpen tilsvarende ændres.

  Kommunen fastsætter årligt kommunens serviceniveau, som beskrives i en kvalitetsstandard. Her kan du finde generel information om den hjælp, du kan forvente at få i kommunen, hvis du får behov for personlig og praktisk hjælp.

  Uanset om du får hjemmehjælp til praktiske opgaver eller hjælp til personlig pleje, har du mulighed for selv at vælge hvem af de godkendte leverandører, der skal levere hjemmehjælpen. Kommunen skal oplyse dig om, hvilke leverandører du kan vælge imellem. Kommunen udleverer materiale, hvor du kan læse om, hvad den enkelte leverandør kan tilbyde.

  Har du et specifikt ønske om, hvem der skal stå for din hjemmehjælp, kan du søge om at få personen godkendt af kommunen. Personen skal opfylde kommunens krav til uddannelse m.m.

  Endelig kan du, hvis kommunen ikke kan yde den hjælp, du er blevet tilkendt, efter aftale med kommunen ansætte en privat hjælp og få tilskud til lønnen. Får du mere end 20 timers hjælp om ugen, har du også mulighed for at ansætte din egen hjælp og få tilskud. Kravet er, at du skal have en betydelig og varigt nedsat funktionsevne. Den person, du vælger, skal opfylde kommunens krav til uddannelse m.m. 

  Fleksibel hjemmehjælp

  Fleksibel hjemmehjælp betyder, at du har ret til at bytte ydelser inden for bestemte rammer. Hvis du modtager personlig pleje og praktisk hjælp, har du mulighed for at vælge en helt eller delvis anden hjælp end den, der er truffet afgørelse om.

  Du kan for eksempel vælge at bytte støvsugningen med en gåtur eller andre ydelser, du aktuelt har behov for, hvis det kan holdes inden for samme tidsramme. Reglen er, at du skal være tildelt begge ydelsesformer – praktisk hjælp og personlig pleje for at kunne bytte mellem dem. Hvis du kun er tildelt en af ydelsesformerne, fx praktisk hjælp, kan du ikke bytte til en ydelse, der hører under personlig pleje eller omvendt. Du kan til gengæld bytte til andre former for praktisk hjælp.

  Erstatningshjælp

  Kommunen skal sørge for, at hjælpen leveres inden for en rimelig frist, hvis den oprindelige aftale ikke kan overholdes. Kommunen beslutter, hvad der er en rimelig frist.

  Hvis du er berettiget til varig hjemmehjælp, kan du få hjemmehjælp i perioder, hvor du opholder dig i en anden kommune end din bopælskommune, fx i forbindelse med et sommerhusophold.

  Det er din midlertidige kommune, der beslutter, hvilken hjælp du konkret kan få, og serviceniveauet vil blive tilpasset det lokale niveau.

  Du skal kontakte din bopælskommune, hvis du ønsker hjemmehjælp i en begrænset periode.

  Du kan klage over din hjemmehjælp, fx over hjælpens omfang, den måde opgaverne udføres på, den person, som udfører opgaverne, eller over at der er givet afslag på hjemmehjælp.

  Det er kommunalbestyrelsen i kommunen, der har det overordnede ansvar for ældreplejen. Ønsker du at klage eller gå i dialog angående kommunens serviceniveau, kan du derfor rette henvendelse til kommunalbestyrelsen.

  Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse om hjemmehjælp, skal du klage til kommunen inden 4 uger. Kommunen skal genvurdere sin afgørelse inden 4 uger, fra klagen er modtaget.

  Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, sender kommunen din klage videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

  Lovgivning

  18.07.2024 09.45

  Skrevet af Social-, Bolig- og Ældreministeriet

  Hvordan kontakter jeg min hjemmehjælp?

  Hiort Lorenzens Vej 67A

  6100 Haderslev

  Distriktsleder Dorthe Eriksen

  Tlf. 74 34 73 00 

  Telefontid mandag til fredag kl. 7-13

  Ole Rømersvej 30

  6100 Haderslev

  Distriktsleder Dorthe Eriksen

  Tlf. 74 34 28 80

  Telefontid mandag til fredag kl. 7-13

  Hjortebrovej 44

  6100 Haderslev

  Distriktsleder Gitte Thiesen

  Tlf. 74 34 28 47

  Telefontid mandag til fredag kl. 7-13

  Rådmandsvej 24

  6100 Haderslev

  Distriktsleder: Gitte Thiesen

  Tlf. 74 34 28 75

  Telefontid mandag til fredag kl. 7-13

  Kirkealle 22

  6510 Gram

  Distriktsleder Inger Philipsen Christensen

  Tlf. 74 34 68 63

  Telefontid mandag til fredag kl. 7-13

  Danmarksgade 8

  6500 Vojens

  Distriktsleder Inger Philipsen Christensen

  Tlf. 74 34 67 02

  Telefontid mandag til fredag kl. 7.00-8.00 og 13.00-14.00

  Ole Rømers Vej 30 D

  6100 Haderslev

  Distriktsleder Glenn Gandrup-Knudsen

  Tlf. 74 34 74 35

  Ole Rømers Vej 30 D

  6100 Haderslev

  Distriktsleder Glenn Gandrup-Knudsen

  Tlf. 23 80 47 96

  Bygnaf 2, 1

  6100 Haderslev

  Tlf. 51 26 79 34

  Læs mere om Mettes Hjemmeservice

  Søndergade 18

  6520 Toftlund

  Tlf. 88 18 58 18

  Har du behov for at komme i kontakt med os udenfor vores telefontid, kan du kontakte os på vores døgnnummer. Dette nummer er forbeholdt akutte henvendelser.

  Vores akutnummer er 74 34 29 24.

  Ofte stillede spørgsmål om hjemmehjælp

  Du skal snakke med den medarbejder, der kommer i dit hjem eller en visitator. Både hvis du har behov for mere eller mindre hjælp.

  Vi vurderer løbende den hjælp, du får. Du og hjemmeplejen har pligt til at oplyse, hvis der sker ændringer, som gør at du har behov for mere eller mindre hjælp.

  Hvem kan få et omsorgsklippekort?

  Du kan ansøge om et omsorgsklippekort hvis:

  • du i forvejen får hjælp til daglig personlig pleje,
  • har svært ved at færdes på egen hånd,
  • har et lille netværk og kan være ensom,
  • du selv kan udtrykke ønsker og deltage i aktiviteterne. 

  Har du en ægtefælle, eller andre personer der kan hjælpe dig, er du ikke i målgruppen til et omsorgsklippekort.

  Læs mere om omsorgsklippekort

  Hjemmeplejen er gratis.

  Fritvalgsbevis

  Et fritvalgsbevis er et købsbevis som kan bruges til at få leveret en ydelse fra en privat leverandør. 

  Haderslev Kommune skal sikre at modtagere af hjemmepleje kan vælge mellem minimum to leverandører, hvoraf den ene leverandør kan være kommunen. Findes der kun den kommunale leverandør, kan kommunen sikre borgernes frie valg af leverandør ved at tilbyde et fritvalgsbevis.

  Hvad er et fritvalgsbevis, og hvilke ydelser kan det bruges til?

  Et fritvalgsbevis er et købsbevis, som kan bruges til at få leveret en ydelse fra en privat leverandør. Man kan vælge fritvalgsbevis, når man er visiteret til følgende ydelser:

  • Personlig pleje

  Fritvalgsbeviset er et alternativ til den kommunale leverandør.

  Hvem kan få et fritvalgsbevis?

  Det er kun borgere, som er visiteret til ydelsen personlig pleje, som kan anmode om at få et fritvalgsbevis. Fritvalgsbeviset kræver, at man selv er i stand til at: 

  • Udvælge en CVR-registreret virksomhed, som kan levere ydelsen.
  • Bestille ydelsen hos den valgte leverandør ud fra fritvalgsbeviset og afgørelsen fra Haderslev Kommune.
  • Åbne døren så leverandøren kan levere ydelsen.

  Du skal være opmærksom på, at Haderslev Kommune og personalet i hjemmeplejen ikke kan hjælpe med at finde en leverandør. Det er ens eget ansvar.

  Hvordan fungerer et fritvalgsbevis?

  Du får tilsendt fritvalgsbeviset, der er et dokument, som du og den leverandør, du vælger, skal udfylde og underskrive og sende tilbage til Haderslev Kommune.

  Af beviset fremgår det, hvilken ydelse du kan købe på beviset, og hvilken værdi beviset har. Der fremgår også kvalitetskrav, som leverandøren skal leve op til.

  Hvad er værdien på et fritvalgsbevis?

  Værdien af fritvalgsbeviset er bestemt af prisen på ydelsen fra Haderslev Kommune.

  Værdien af fritvalgsbeviset i 2022 for de enkelte ydelser fremgår nedenfor:

  • Personlig pleje

  Timeprisen svarer til den kommunale hjemmeplejes timepris. Timeprisen varierer alt efter, om den personlige pleje leveres dag, aften eller nat og efter dagstype. Værdien på fritvalgsbeviset vil være fastsat ud fra en konkret og individuel vurdering af behovet for personlig pleje.

  Et fritvalgsbevis kommer ikke af sig selv

  Hvis du ønsker at benytte muligheden om et fritvalgsbevis, skal du søge om det. Du kan søge ved at kontakte Haderslev Kommune på telefon 74 34 27 57 og tryk 1. Her vil vi tage imod dit opkald og registrere din ansøgning. Du kan også skrive til kommunen via borger.dk. Sagen overgår derefter til en visitator, som vil stå for sagsbehandlingen.

  Fritvalgsbeviset kan ikke gives med tilbagevirkende kraft, så du vil være tilkoblet den kommunale hjemmepleje, indtil du har modtaget dit fritvalgsbevis, og du har fundet en leverandør.

  Du skal i den forbindelse være opmærksom på leverandørskifte fra den kommunale leverandør kan aftales med et varsel på løbende måned plus en måned. Det vil sige med udgangen af den efterfølgende måned. Tiden fra din aftaleindgåelse og til overgangen til den valgte leverandør anvendes til indgåelse af databehandleraftale med leverandøren, undervisning mv.

  Da du skal søge om et fritvalgsbevis, betyder det, at du kan få et afslag. Alle afslag vil være konkret begrundede og indeholde en klagevejledning.

  Yderligere information

  Det er Haderslev Kommune, som vurderer, om du kan få et fritvalgsbevis. Kontakt os for at høre mere eller få afklaret spørgsmål til fritvalgsbevis.

   

  Hvis du får praktisk hjælp, personlig pleje eller madservice føres der tilsyn med din hjælp.

  Vi kommer på uanmeldt besøg og tilsynet sikrer, at du får den hjælp, du har krav på. Samtidig ønsker vi at vide, hvordan du oplever hjælpen.

  Når der er gennemført et vist antal tilsyn, mødes vi med leverandøren for at tale om evt. problemstillinger. Det er ikke alle, der modtager hjælp, som får tilsynsbesøg.

  Der følges op på tilsynspolitikken en gang om året.

  Læs mere

  Kvalitetsstandard for godt at vide når du har brug for hjælp (PDF)

  Åbningstider

  Fremmøde

  Mandag 10:00 15:00
  Tirsdag 10:00 15:00
  Onsdag 10:00 15:00
  Torsdag 10:00 17:00
  Fredag 10:00 13:00
  Lørdag Lukket
  Søndag Lukket

  Lukket Åben

  Christian X's Vej 39, Indgang A, 6100 Haderslev

  74 34 27 57

  Telefontid

  Mandag 09:00 15:00
  Tirsdag 09:00 15:00
  Onsdag 09:00 15:00
  Torsdag 09:00 17:00
  Fredag 09:00 13:00
  Lørdag Lukket
  Søndag Lukket

  Lukket Åben