Gå til hovedindhold

Tilskud til merudgifter til voksne

Har du ekstra udgifter på grund af dit handicap? Her kan du søge om dækning af de nødvendige udgifter du har ved at have et handicap eller kronisk lidelse.

Indhold

  Tilskud til merudgifter til voksne

  Du kan søge om tilskud til at dække de nødvendige ekstra udgifter, du har i din hverdag som følge af dit handicap eller din kroniske lidelse, f.eks. medicin, ekstra kørsel, kurser mv.

  Tilskuddet skal gøre det muligt for dig at leve et liv som andre på samme alder og i samme livssituation.

  MitId Ikon

  Selvbetjening: Søg om tilskud til merudgifter til handicap eller kroniske lidelser

  Har du ekstra udgifter på grund af et handicap eller en kronisk lidelse? Så kan du søge om at få dækket de nødvendige merudgifter i hverdagen.

  Du får brug for:

  • MitID

  Sådan gør du:

  • Udfyld ansøgningen
  • Du bliver kontaktet af en af vores sagsbehandlere

  Søg om tilskud til merudgifter til handicap eller kroniske lidelser

  Støtte til nødvendige merudgifter for voksne

  Har du varig nedsat funktionsevne, kan du søge om tilskud til merudgifter

  Du kan få dækket merudgifter, som er direkte forbundet med et varigt fysisk eller psykisk handicap, hvis:

  • du er mellem 18 år og folkepensionsalderen
  • har udsat/opsat din folkepension
  • du får invaliditetsydelse efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension.

  Får du førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig pension, kan du ikke få ydelser efter servicelovens § 100, medmindre du får kontant tilskud efter servicelovens § 95 eller borgerstyret personlig assistance efter § 96.

  Du skal have en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og du skal have nødvendige merudgifter i forbindelse med den nedsatte funktionsevne.

  Med varigt nedsat funktionsevne forstås en langvarig lidelse:

  • hvis konsekvenser for dig er af indgribende karakter i din daglige tilværelse
  • som medfører, at der ofte må sættes ind med ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger.

  Det er en betingelse, at merudgiften er en konsekvens af din nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller andre bestemmelser i denne lov. Du kan få dækket dine nødvendige merudgifter uanset din boform, dvs. også selv om du fx bor i bofællesskab eller i botilbud.

  Hos Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH) kan du finde mere information om, hvem der kan søge og på hvilke betingelser.

  Kommunen kan yde hjælp til dækning af nødvendige merudgifter ved din daglige livsførelse. Det kan være mange typer af forskellige nødvendige merudgifter, som du har pga. din varige nedsatte funktionsevne.

  Eksempler på merudgifter, der kan være omfattet:

  • medicin
  • kørsel i forbindelse med uddannelse/arbejde/behandling/fritid
  • særlige kurser
  • håndsrækninger
  • ekstra vask

  Det er vigtigt, at du tænker godt igennem, hvilke merudgifter du har, inden du søger om økonomisk hjælp.

  Du kan ansøge om dækning af merudgifter hos kommunen, som afgør, om du kan få dækket merudgifter. Hvis kommunen ikke har en digital selvbetjeningsløsning, eller du ikke ønsker eller er i stand til at søge digitalt, skal du kontakte kommunen.

  Ansøger du som partsrepræsentant på vegne af en anden, og kan du ikke bruge den digitale selvbetjening, skal du kontakte kommunen.

  Du kan både ansøge om løbende udgifter og enkeltudgifter.

  Du skal dels dokumentere din funktionsnedsættelse, og dels dokumentere eller sandsynlig-gøre, at det medfører ekstraudgifter for dig.

  Som hovedregel skal du søge først.

  Din merudgiftsydelse udmåles ud fra størrelsen af de sandsynliggjorte eller dokumenterede, nødvendige merudgifter, du har som følge af din funktionsnedsættelse.

  For at du kan komme ind i ordningen, skal du sandsynliggøre nødvendige merudgifter på mindst 608 kr. pr. måned (2024). Det bliver kaldt minimumsgrænsen. Det gælder både de løbende udgifter og enkeltudgifter. Hvis du opfylder betingelserne, bestemmes tilskuddets størrelse ud fra følgende intervaller:

  • Hvis de sandsynliggjorte merudgifter pr. måned er mellem 608 kr. og 1.707 kr., får du et standardbeløb på 1.138 kr.
  • Hvis de sandsynliggjorte merudgifter pr. måned er mellem 1.707 kr. og 2.846 kr., får du et standardbeløb på 2.277 kr.
  • Hvis du kan dokumentere merudgifter på over 2.846 kr. pr. måned, får du et beløb svarende til de faktiske merudgifter.

  Højst én gang om året kan du få reguleret beløbet for de løbende udgifter, hvis du kan sandsynliggøre, at du har stigende merudgifter. Du får kompensation med tilbagevirkende kraft, hvis dine merudgifter bliver godkendt af kommunen. Hvis du i løbet af året får en enkeltstående merudgift, kan du søge kommunen om kompensation.

  Hver enkelt kommune har selvstændigt fastlagt de tilbud, der er til rådighed for borgerne i kommunen. Det kaldes kommunens serviceniveau. I praksis betyder det, at ydelser og tilbud varierer fra kommune til kommune.

  Din indkomst har ingen betydning for, om du kan modtage tilskud til merudgifter. Tilskuddet er skattefrit.

  Du får udbetalt beløbet som en løbende ydelse, men har pligt til at gøre kommunen opmærksom på ændringer, der betyder et fald i dine merudgifter. Kommunen vil fastsætte et nyt beløb, som herefter gælder. Du skal ikke efterbetale for den mellemliggende periode.

  Hvis du ikke længere opfylder betingelserne, stopper udbetalingen helt, og du modtager ikke tilskuddet måneden efter, at dette er konstateret

  Du skal søge og have godkendt din ansøgning, inden du kan få støtte til såvel løbende udgifter som enkeltudgifter.

  Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

  Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH) kan give dig uvildig rådgivning, når din sag er gået i hårdknude eller du føler dig uretfærdigt behandlet.

  Du kan søge aktindsigt i dine sager hos kommunen, hos lægen og på hospitalets forskellige afdelinger. Læs mere på borger.dk om at søge aktindsigt.

  31.05.2024 10.11

  Skrevet af Social-, Bolig- og Ældreministeriet

  Læs mere om

  Vejledning om tilskud til merudgifter i Serviceloven
  Satser på socialområdet

  Åbningstider

  Fremmøde

  Mandag 10:00 15:00
  Tirsdag 10:00 15:00
  Onsdag 10:00 15:00
  Torsdag 10:00 17:00
  Fredag 10:00 13:00
  Lørdag Lukket
  Søndag Lukket

  Lukket Åben

  Christian X's Vej 39, Indgang A, 6100 Haderslev

  74 34 27 57

  Telefontid

  Mandag 09:00 15:00
  Tirsdag 09:00 15:00
  Onsdag 09:00 15:00
  Torsdag 09:00 17:00
  Fredag 09:00 13:00
  Lørdag Lukket
  Søndag Lukket

  Lukket Åben