Gå til hovedindhold

Lokalregulativ for Aarøsund Fiskerihavn

Her finder du lokalregulativ for Aarøsund Fiskerihavn

Indhold

  Regulativ for brug af arealer og havnen

  Havneareal

  1. Til brug for fritidsfiskere, erhvervsfiskere og virksomheder, der er målrettet det maritime område.

  2. Landarealet må benyttes af havnens lejere til aktiviteter i forbindelse med fiskeri, håndtering af gods samt parkering på parkeringsarealet. Anden benyttelse skal aftales med havnen. Til særlige arrangementer skal der søges tilladelse.

  3. Vejareal skal holdes fri for parkerede biler og/eller materialer. Af-og pålæsning er dog tilladt.

  4. Dele af landarealet kan benyttes af lejerne til opbevaring af grej i skurene jævnført de enkelte kontrakter.

  5. Havnens slæbested kan frit benyttes af offentligheden.

   Særligt punkt for havneareal

  6. Et særligt område er stillet til rådighed for Aarøsund & Omegns Fiskeriforening og deres medlemmer, der har en båd i havnen.

   Fiskebroen

  7. Området og broerne bag den vestlige mole er beregnet til heltids, deltids og fritidsfiskere, samt deres både.

   Generelt

  8. Både og skure må ikke bruges som bolig. Kan kun, ved særlig aftale, bruges til erhvervsformål.
   I sommerperioden vil det være tilladt at holde ferie i båden i kortere perioder.

  9. For leje af bådpladser betales afgift i henhold til de kommunale takster.

  10. For leje af landarealer betales afgift i henhold til de kommunale takster.

  11. Alle anlæggene ejes af Haderslev Kommune, og administreres af Teknik & Miljø.

  12. Teknik & Miljø fører tilsyn med området. Tilsynets anvisninger, med henhold til oprettelse af ro og orden, skal straks efterkommes.

  13. Vanddybde kan ikke påklages.

  14. Der kan ikke påregnes vand og el på alle pladser.

  15. Der skal være særlig opmærksomhed på kraftige vestlige vinde, som giver lavvande, og vinde fra Nord – Nordøst, som kan give kraftig højvande.

  16. Hvis der ligger både på land efter den 1. juli vil der blive opkrævet gebyr jf. Haderslev Kommunes takster, for pladsen.

  17. Ukendte både, som ligger uden navn, vil blive fjernet for ejerens regning og risiko, og vil efter en periode blive overdraget til auktion.

  18. Forhold som ikke er benævnt i dette særlige regulativ er omfattet af: ”Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne”. Se www.haderslev.dk
  1. Henvendelse om leje af bådpladser skal ske til Teknik & Miljø, der udsteder lejekontrakter.

  2. Tildeling af pladser sker efter venteliste og i forhold til bådens størrelse. Pladserne må kun bruges af de navngivne både, der er opgivet i lejekontrakten, og har den nødvendige forsikring. Alle både skal bære synligt navn.

  3. Lejeaftalerne gælder for indtil den opsiges af en af parterne i lejekontrakten. Ved eventuel fornyelse, garanteres der ikke samme plads.

  4. Den årlige lejeafgift betales forud til den 1. april, jævnfør den fremsendte faktura, via e-boks, og inden pladsen tages i brug.

  5. Fremleje/udlån af bådplads må ikke finde sted.

  6. Pladser, der ikke bruges aktivt, kan til enhver tid udlejes af havnen indtil den atter skal bruges af lejer. For at sikre at pladsen er fri, skal havnen have et varsel på mindst 24 timer.

  7. Pladser med røde/grønne vendeskilte skal ved længere varig ledighed end 24 timer, frigives til gæstesejlere ved at vende skiltet til grøn og med oplysning om hvor lang tid pladsen er fri. Hvis man returnerer før den forventede tid må man vente til pladsen er ledig.

  8. Såfremt bådpladsen ikke benyttes aktivt over tre måneder, bortfalder tilladelsen, medmindre at der er lavet en særlig aftale med Teknik & Miljø.

  9. Alle både skal have en gyldig forsikring, inklusiv hævningsordning og vragfjernelse i hele perioden. Dokumentation skal forevises på forlangende og der skal afleveres en kopi til havnen sammen med den underskrevne lejekontrakt, samt ved ny dækningsperiode eller forsikringsselskabsskifte.

  10. Alle både, bådvogne og stativer skal tydelig være mærket med ejers navn og telefonnummer. Umærkede både og udstyr vil blive fjernet fra området uden varsel.

  1. Hele området skal holdes i sømmelig orden. Der må ikke henlægges materialer udendørs. Affald skal henlægges på de dertil anviste steder, og må under ingen omstændigheder kastes i vandet.

  2. Havnen sørger for græsslåning, pasning af beplantning og vedligeholdelse af bredindfatning og kajen.

  1. Hvis havnen på grund af krav fra ovenstående myndighed i lejeperioden får brug for det udlejede areal, ophører lejemålet med en måneds varsel, og lejeren skal fjerne sine ejendele straks.

  2. Overtrædelse af foranstående bestemmelser, eller anden misligholdelse af de indgåede aftaler kan medføre inddragelse af tilladelse til at benytte området med øjeblikkelig virkning.

  3. Personer, der generer andre brugere af området, kan bortvises fra området.

  4. Havnen godtgør ikke betalte afgifter ved ophør af brugsrettigheder i løbet af lejeperioden.

  5. Personer i restance til havnen kan ikke have deres både i havnen, før gælden er indfriet.

  6. Eventuelle klager over afgørelser, der er truffet af Teknik & Miljø, kan indklages til Udvalget for Plan og Miljø.

  Regulativ er gældende fra 01.04.2019
  Haderslev Kommune
  Teknik & Miljø