Gå til hovedindhold

Udbud af Hertug Hans Skole

Leder du efter et spændende boligudviklingsprojekt med mange omdannelsesmuligheder, så udbyder Haderslev Kommune i samarbejde med EDC nu de ikoniske skolebygninger på Buegade i Haderslev.

Indhold

  Vision for projektet

  Haderslev Kommune har besluttet, at de historiske bygninger på den tidligere Hertug Hans Skole skal omdannes til boligformål. De smukke og arkitektonisk tidstypiske bygninger muliggør en omdannelse, der passer ind i områdets villastruktur. Med de mange fællesarealer såvel ude som inde, er der potentiale for at skabe et anderledes boligprojekt, der har fokus på fællesskabstanken. Med den bynære beliggenhed i det rolige og smukke klassiske kvarter, appellerer projektet til målgrupper på tværs af generationer eller som seniorbofællesskab.

  Der er gode rammer for sociale, fysiske og kreative udfoldelsesmuligheder i de to gymnastiksale, aulaen og det store skolekøkken. Udearealerne i den store skolegård giver masser af muligheder for udeliv og aktiviteter i et lukket og uforstyrret gårdmiljø.

  Forrige Næste

  Information om udbuddet

  Haderslev Kommune udbyder ejendommen til salg i offentligt udbud. Salget sker på de nedenfor angivne betingelser og i henhold til den proces, der er beskrevet nedenfor. De indkomne tilbud evalueres i henhold til tildelingskriterierne 'Pris' og 'Kvalitet'.

  Haderslev Kommune forbeholder sig retten til at forkaste alle indkomne tilbud.

  Ejendommen udbydes uden mulighed for at opnå grundkapital.

  Tilbud skal som minimum indeholde følgende:

  1. Udfyldt tilbudsblanket, herunder attestering af vedståelsesfrist på 3 måneder
  2. Angivelse af fast købesum
  3. Skitseforslag og/eller visualiseringer af både bygninger og udvendige fællesarealer i nødvendigt 
   omfang for at kunne vurdere projektets karakter
  4. Prosabeskrivelse af projektet
   a. Antal boliger
   b. Målgruppe
   c. Boligtype
   d. Anvendelse af fællesarealer inde og ude
   e. Hel eller delvis bevarelse af bygningsmasse samt overvejelser om bevaringsværdier
   f. Overvejelser om håndtering af parkering på egen grund
   g. Evt. referenceprojekter
  5. Tilbudsgiver skal fremlægge dokumentation på, at tilbudsgiver besidder den fornødne økonomi 
   til gennemførelse af et sådant projekt. Eksempelvis i form af finansieringstilsagn, støtteerklæring fra moderselskab, bankgaranti eller lign.
  6. Tilbudsgiver skal i tilbuddet erklære at være villig til, at stille sikkerhed i form af ubetinget  betalingsgaranti på anfordringsvilkår, senest samtidigt med indgåelse af den betingede købsaftale. Sikkerheden skal dække tilbudsgivers forpligtelser i henhold til den betingede købsaftale samt betingelserne i dette udbud.

  Betingelser og vilkår

  Overdragelsesaftalen med den vindende tilbudsgiver vil blive indgået med blandt andet følgende forbehold, vilkår og betingelser:

  • Kommunalbestyrelsens godkendelse
  • Købesummens betaling på overtagelsesdagen
  • Garantistillelse
  • Forbehold om tinglysning af deklaration byggepligt/igansætning af projekt
  • Deklaration om forbud mod videresalg (som ikke færdigt projekt)

  Læs mere i udkastet til købsaftale vedrørende ejendommene Buegade 9 og 11 (PDF)

  Kunstværk og træ

  Det store træ i skolegården antages at være mindst lige så gammelt som de ældste skolebygninger. Træet er ikke bevaringsværdigt, men der henstilles til, at der plantes erstatningstræer, hvis projektet fordrer, at træet fældes.

  I trappeopgangen i bygningen fra 1954 er der en vægmosaik, der er lavet af den lokale kunstner Kaj Trier. Der er tale om et af Kaj Triers hovedværker og er skænket til Haderslev Kommune i forbindelse med opførelsen af skolebygningen.

  Haderslev Kommune opfordrer til, at værket om muligt indarbejdes i købers projekt. Såfremt dette ikke er muligt, er køber forpligtet til at tage kontakt til Kaj Trier og Hustrus Fond, og give dem muligheden for at nedtage værket. 

  Tildelingskriterier

  Det er et krav at købers projekt omdanner ejendommen til boliger. Tildeling sker ud fra en samlet vurdering af pris og kvalitet.

  Pris

  Ejendommen udbydes uden mindstepris. 

  Ejendommen sælges ikke til under markedsprisen. For at sikre, at ejendommen sælges til markedsprisen, indhentes der to uafhængige mæglervurderinger.

  Kvalitet

  Grundet ejendommens placering ønskes et projekt af høj arkitektonisk kvalitet, der skal afspejle en helhed af tekniske, funktionelle og æstetiske forhold. Det vellykkede nye projekt afspejler vor tid, og respekterer samtidig kulturarven i såvel omgivelserne som bygningskomplekset. 

  Projektets indpasning i omgivelserne vurderes bl.a. i forhold til skala, materialevalg, påvirkning af naboer, hensyn til overgange imellem private og offentlige arealer samt sikring af kulturhistoriske værdier

  I kriteriet kvalitet indgår desuden indpasning af parkeringsløsning samt projektets forholden til de 
  udendørs fællesarealer, herunder om de afspejler den tiltænkte målgruppe. 

  Evalueringsmodel

  Af de indkomne konditionsmæssige tilbud findes det bedst mulige købstilbud baseret på forholdet mellem højeste købesum og bedste opfyldelse af de kvalitative udbudsbetingelser.

  Evalueringen sker ud fra en vægtning, hvor pris vægter 60 % og kvalitet vægter 40 %.

  Udbudsperioden løber fra 1. juni 2024 kl. 12.00 til og 20. september 2024 kl. 12.00.

  Politisk behandling i Haderslev Kommunalbestyrelse den 29. oktober 2024.

  Haderslev Kommune forbeholder sig retten til at afvige fra ovenstående tidsplan.

  Tilbud skal modtages af Haderslev Kommune på udbudejendom@haderslev.dk senest fredag den 
  20. september 2024 kl. 12.00.

  Tilbudsgiverne bør afholde sig fra at tage forbehold for udbudsmaterialet, idet Haderslev Kommune 
  er berettiget til at bortse fra tilbud med forbehold. I stedet opfordres tilbudsgiverne til at stille skriftlige spørgsmål eller gøre opmærksom på eventuelle uhensigtsmæssigheder inden udløbet af udbudsperioden.

  Der tilbydes endvidere mulighed for forhåndsdialog i perioden fra 1. juni til 15. august. Anmodning herom sendes til Cecilie Suhr Bertelsen på cebe@haderslev.dk.

  Indkomne købstilbud er fortrolige indtil kommunalbestyrelsens beslutning om salg. 

  Spørgsmålet om aktindsigt i købstilbud eller andre dokumenter i forbindelse med handlen vurderes og afgøres af sælger ud fra Offentlighedslovens regler.

  Læs mere

  Udbudsvilkår for Hertug Hans Skole (PDF)
  Udkast til købsaftale vedrørende ejendommene Buegade 9 og 11 (PDF)
  Omdannelse af Hertug Hans Skole (hertughansskole.dk)
  Erhvervsgrund til salg: Buegade 9-11 i Haderslev (edc.dk)