Gå til hovedindhold

Regulativ for erhvervsaffald

.

Indhold

  Regulativ for erhvervsaffald

  Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af affald fra virksomheder i Haderslev Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for miljø og mennesker samt begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelse af affald.

  Formålet er endvidere efter miljøbeskyttelsesloven at fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v. med henblik på at etablere og skabe
  rammerne for velfungerende kommunale ordninger, herunder normere de praktiske forhold i forbindelse med afviklingen af affaldsindsamlingen og -håndteringen.

  De beskrevne ordninger i regulativet omfatter ikke erhvervsaffald egnet til materiale nyttiggørelse. Hvis en virksomhed benytter den kommunale genbrugsplads, skal bestemmelserne for denne ordning dog overholdes.

  Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig:

  Lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven)
  Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v. (affaldsaktørbekendtgørelsen)
  Bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen)
  Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af
  affald af elektrisk og elektronisk udstyr (elektronikaffaldsbekendtgørelsen)
  Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer (batteribekendtgørelsen)
  Bekendtgørelse om deponeringsanlæg (deponeringsbekendtgørelsen).

  De definitioner, der anvendes i dette regulativ, svarer til de definitioner, der fremgår af det tit enhver tid gældende lovgrundlag.

  Udenlandske virksomheder uden fast adresse i Danmark, der udøver affaldsproducerende aktiviteter, skal lade sig registrere hos kommunalbestyrelsen med henblik på opkrævning af affaldsgebyr m.v.

  Kommunalbestyrelsen fastsætter gebyrer i henhold til miljøbeskyttelsesloven samt affaldsaktørbekendtgørelsen.

  Kommunalbestyrelsen vedtager efter affaldsaktørbekendtgørelsen én gang årligt et gebyrblad, der angiver størrelsen på ovennævnte gebyrer. Gebyrbladet er tilgængeligt på kommunens hjemmeside.

  Kommunalbestyrelsens afgørelser efter regulativet kan i henhold til affaldsaktørbekendtgørelsen ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

  Indskærpelser af regulativet efter miljøbeskyttelsesloven kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

  Afgørelser efter miljøbeskyttelsesloven kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, medmindre andet fremgår af lovens bestemmelser.

  Ankestyrelsen kan som led i det kommunale og regionale tilsyn behandle spørgsmål om, hvorvidt kommunen overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af dette regulativ.

  Ankestyrelsen fører ikke tilsyn, idet omfang særlige klage- eller tilsynsmyndigheder kan tage stilling til den pågældende sag. Ankestyrelsen beslutter selv, om der er tilstrækkelig anledning til at rejse en tilsynssag.

  Overtrædelse af regulativet straffes efter affaldsaktørbekendtgørelsen med bøde.

  Efter affaldsaktørbekendtgørelsen kan straffen stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er:

  1. voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor, eller
  2. opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

  Der kan efter affaldsaktørbekendtgørelsen pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

  Kommunalbestyrelsen har endvidere bemyndiget Teknik og Klima til at træffe afgørelser efter dette regulativ.

  Dette regulativ træder i kraft den 01-04-2023.

  Samtidig med ikrafttrædelsen af dette regulativ ophæves følgende:

  Regulativ for Erhvervsaffald for Haderslev kommune, godkendt 01-05-2022
  Således vedtaget af kommunalbestyrelsen den 28-02-2023.

  Borgmester Mads Skau

  Kommunaldirektør Peter Karm

  §10.1 Hvad er husholdningslignende restaffald


  Husholdningslignende restaffald er restaffald, som er frembragt af virksomheder, og som i sammensætning svarer til restaffald fra private husholdninger.

  Restaffald sorteres i overensstemmelse med sorteringskriterierne i bilag 6 til affaldsbekendtgørelsen.

  Eksempler på hvad husholdningslignende restaffald kan indeholde:

  Til restaffald sorteres affald, som ikke er omfattet af andre etableret indsamlings- eller anvisningsordninger. Det vil sige affald som ikke er genanvendeligt, ikke er farligt eller ikke er omfattet af en ordning med producentansvar og som produceres i en almindelig husholdning.


  §10.2 Hvem gælder ordningen for

  Ordningen gælder for alle virksomheder i Haderslev Kommune.

  §10.3 Beskrivelse af ordningen


  Virksomheder må ikke håndtere husholdningslignende restaffald via virksomhedens småt forbrændingsegnede affald.

  Virksomhederne har pligt til at lave en aftale med en transportør der er registreret i Affaldsregistret om bortskaffelse af husholdningslignende restaffald. Den registrerede transportør skal råde over egnet indsamlingsmateriel og have regelmæssige afhentningsintervaller.

  Virksomhederne skal yderligere kunne dokumentere, at affaldet er bortskaffet til Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S eller til en omlastestation Haderslev Kommune har indgået aftale med. En til hver tid gældende liste over omlastestationer, som Haderslev Kommune anviser til, er tilgængelig på www.haderslev.dk.

  §10.4 Beholdere

  Virksomhederne aftaler beholdertype med den registrerede transportør, der er indgået aftale med.

  §10.5 Kapacitet for beholdere


  Virksomhederne skal sikre at der er tilstrækkelig kapacitet på ejendommen til håndtering af virksomhedens husholdningslignende restaffald.

  §10.6 Anbringelse af beholdere


  Virksomhederne aftaler placering af beholder(e) med den registrerede transportør, der er indgået aftale med.

  §10.7 Anvendelse og fyldning af beholdere

  Virksomhederne aftaler anvendelse og fyldning af beholder(e) med den registrerede transportør, der er indgået aftale med.
  Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt og affaldet ikke klemmes fast i beholderen.

  Det er virksomhedernes pligt at sørge for, at der ikke opstår uhygiejniske forhold.

  §10.8 Renholdelse af beholdere

  Virksomhederne aftaler ansvaret for renholdelse med de registrerede transportør, der er indgået aftale med, således at rottesikring m.v. opfyldes.

  §10.9 Afhentning af husholdningslignende restaffald

  Virksomhederne skal selv sørge for regelmæssig bortskaffelse af det husholdningslignende restaffald, således der ikke opstår uhygiejniske forhold.

  Virksomheden betaler selv for håndtering og behandling af affaldet.

  §10.10 Tilmelding/afmelding

  Virksomhederne aftaler procedurer for til- og afmelding med den registrerede transportør, der er indgået aftale med.

  Kommunalbestyrelsen har etableret adgang til genbrugspladser til modtagelse af affald.

  §11.1 Hvem gælder ordningen for

  Ordningen gælder for alle virksomheder som er hjemhørende i kommunen, og virksomheder,
  som ikke er hjemhørende i kommunen, herunder udenlandske virksomheder.

  Virksomheder har adgang til Haderslev Kommunes tre genbrugspladser placeret i Haderslev,
  Vojens og Gram.

  §11.2 Adgang til genbrugspladsen(erne)


  Virksomheder har efter affaldsaktørbekendtgørelsen adgang til plads[-en eller -erne] i indregistrerede køretøjer med en tilladt totalvægt på maksimalt 3.500 kg og med en på køretøjet monteret trailer.

  Ordensreglementet for genbrugsplads[-en eller -erne] skal følges.

  På genbrugsplads[-en eller -erne] kan virksomheden eller en repræsentant for virksomheden aflevere alle former for sorteret affald fra virksomheden.

  Undtaget herfra er dog husholdningslignende restaffald og madaffald.

  Virksomhederne skal betale for at aflevere affald på genbrugspladserne. Betalingen foregår ved, at bilens nummerplade registreres ved indkørslen på pladsen. Biler, som er registreret som erhvervskøretøjer, bliver faktureret pr. gang.

  Farligt affald holdes særskilt fra det øvrige affald og afregnes særskilt efter en særlig pris.

  Gebyr for adgang til genbrugspladserne og aflevering af affald fastlægges af Haderslev Kommune og kan ses i takstblad på www.provas.dk.

  §11.3 Sortering på genbrugsplads(-en eller -erne)


  Ved emballering af affald, der afleveres på genbrugsplads[-
  en eller -erne] skal der efter affaldsaktørbekendtgørelsen anvendes klare plastsække. Dette for at indholdet tydeligt kan ses af personalet på genbrugsplads [-en eller -erne].

  På www.provas.dk kan man søge oplysninger om, hvilke affaldsfraktioner der kan afleveres på de enkelte pladser.


  Affaldet skal sorteres efter affaldsfraktioner og placeres i de anviste containere/båse på genbrugspladsen (-erne). Anvisninger fra pladspersonalet skal følges.

  §11.4 Vægtbegrænsning


  Den enkelte virksomhed (den gebyrbetalende produktionsenhed) må efter affaldsaktørbekendtgørelsen maksimalt aflevere 200 kg farligt affald om året på genbrugsplads[-en eller -erne]. Dette gælder dog ikke for bærbare batterier og akkumulatorer, som defineret i batteribekendtgørelsen, samt affald af elektrisk og elektronisk udstyr fra husholdninger omfattet af producentansvar, som defineret i elektronikaffaldsbekendtgørelsen.

  Kommunalbestyrelsen udsteder efter affaldsaktørbekendtgørelsen en kvittering for det modtagne farlige affald.

  §12.1 Hvad er ikke-genanvendeligt farligt affald

  Ikke-genanvendeligt farligt affald er affald, der er omfattet af definitionen af farligt affald i affaldsbekendtgørelsen, og som er ikke-genanvendeligt, bortset fra eksplosivt affald.

  Eksempler på ikke-genanvendeligt farligt affald:

  Flydende kemikalier og malingsrester, herunder kemikalier eller malingsrester med eller uden halogener og organiske opløsningsmidler, f.eks. chlorid, iod, mythylenchlorid, perchlorethylen, toluen, cellulosefortynder, terpentin, petroleum,
  acetone og rensebenzin
  Olieaffald (som ikke er genanvendeligt)
  Tungmetalholdigt affald som f.eks. galvanisk affald, restprodukter fra affaldsforbrænding, tungmetalholdigt aske, zinkstøv, kviksølvholdigt affald og sandblæsningssand
  PCB holdigt affald med koncentration over 50 mg/kg
  Medicinrester
  Klinisk risikoaffald, se i øvrigt §13.
  I tvivlstilfælde afgør Haderslev Kommune om der er tale om ikke-genanvendeligt farligt
  affald.

  §12.2 Hvem gælder ordningen for

  Ordningen gælder for alle virksomheder i Haderslev Kommune.

  §12.3 Beskrivelse af ordningen

  Ordningen skal sikre, at ikke-genanvendeligt farligt affald bliver
  frasorteret det øvrige affald og håndteret og behandlet således at miljøbelastningen begrænses mest muligt.

  Virksomheder, der frembringer farligt affald, skal sikre, at farligt affald er forsvarligt emballeret.

  Emballagen skal være udformet efter følgende retningslinjer:

  Emballagen skal være tæt og lukket tæt til, så indholdet ikke utilsigtet kan trænge ud
  Det materiale, som emballagen er fremstillet af, må ikke kunne angribes af indholdet eller kunne indgå sundhedsfarlige eller på anden måde farlige forbindelser med dette
  Emballagen skal være udformet, så hel eller delvis tømning kan ske på forsvarlig måde
  Er der risiko for gasudvikling, skal der anvendes sikkerhedsspuns.
  Opbevaringen skal følge retningslinjerne:

  Farligt affald, der afhentes emballeret, skal opbevares i egnede beholdere på tæt bund uden mulighed for afløb til kloak, jord, vandløb eller grundvand
  Oplagspladsen skal være under tag og indrettes således, at spild kan opsamles ved brud på den beholder, der indeholder den største mængde
  Kan oplagspladsen ikke tilkøres direkte, skal virksomheden inden afhentningen selv bringe affaldet til det nærmeste sted på eller ved virksomheden, som kan tilkøres
  Beholdere skal være løftet fra gulvet, så eventuelle utætheder opdages, og således at
  spild ikke beskadiger andre beholdere
  Oplagspladsen skal være placeret på virksomhedens område, således at indsamleren/transportøren kan køre direkte til
  stativet, beholderen eller containeren for at foretage læsning


  Opbevaring af flydende uemballeret affald kan ske på følgende måder:

  Affaldet kan opbevares i tankanlæg. Tanken skal være egnet til den pågældende affaldstype og så tæt, at spild og fordampning undgås
  Tanken skal være udformet, så tømning kan foregå forsvarligt og være forsynet med sikkerhedsspuns, hvis der er risiko for overtryk
  Såfremt der benyttes overjordiske ståltanke, skal de(n) være placeret på en konstruktion hævet over underlaget, således at inspektion af bunden kan finde sted
  Afstanden fra tanken til væg eller anden konstruktion skal være mindst 15 cm
  Plasttanke, der er godkendt til direkte placering på underlaget, skal etableres på et tæt underlag, som strækker sig mindst 10 cm uden om tanken
  Nedgravede tankanlæg må ikke etableres uden kommunalbestyrelsens tilladelse.
  TRANSPORT
  Virksomhederne skal benytte transportør der er registreret i Affaldsregistreret.

  MODTAGERANLÆG
  Ikke-genanvendeligt farligt affald anvises af Haderslev Kommune til Fortum Waste Solutions A/S i Nyborg.

  GEBYR
  Virksomheden betaler selv for håndtering og behandling af affaldet.

  ØVRIGE BESTEMMELSER
  Mindre mængder af farligt affald (op til 200 kg pr. år) kan afleveres. Mindre mængder skal afleveres efter behov, dog mindst 1 gang årligt.

  Eksplosivt affald skal efter affaldsbekendtgørelsen håndteres miljømæssigt forsvarligt ved en godkendt affaldsmodtager.

  Virksomheden skal efter affaldsbekendtgørelsen sikre, at farligt affald ikke fortyndes eller blandes med andre kategorier af farligt affald eller blandes med ikke-farligt affald.

  Virksomheden skal efter affaldsbekendtgørelsen sikre, at det farlige affald er forsvarligt emballeret.

  §13.1 Hvad er klinisk risikoaffald

  Klinisk risikoaffald omfatter affald, som ved direkte kontakt indebære en særlig sundhedsmæssig risiko ved håndtering og bortskaffelse.

  Eksempler på hvad klinisk risikoaffald er:

  Skærende og stikkende genstande, som har været brugt i patientpleje eller behandling eller i forbindelse med dyr
  Smitteførende affald, som indeholder eller kan indeholde mikroorganismer fra diagnostik og behandling af patienter og forsøgsdyr
  Vævsaffald
  Medicinrester og overskydende medicin
  Affald fra særligt isoleret patienter, medmindre kendskab til sygdommens smittemåde gør, at risikoen ved håndtering må anses for minimal
  Ordningen omfatter klinisk risikoaffald fra alle producenter af klinisk risikoaffald i sundhedssektoren i Haderslev Kommune. Sundhedssektoren omfatter sygehuse, fødeklinikker og behandlingsinstitutioner, plejehjem, hjemmeplejeordninger, læge- og tandlægeklinikker, praktiserende jordemødre, svineproducenter m.fl.

  §13.2 Hvem gælder ordningen for

  Ordningen gælder for alle virksomheder i Haderslev Kommune.

  §13.3 Beskrivelsen af ordningen

  Ordningen er en anvisningsordning, hvor Haderslev Kommune anviser til destruktion ved Fortum Waste Solutions A/S i Nyborg.

  SORTERING:

  Sortering skal ske efter følgende retningslinjer:

  Virksomheden skal sortere klinisk risikoaffald ved kilden og opsamle det i plastposer, plastspande eller lignende.
  Emballagen skal være forbrændingsegnet og dermed uden indhold af for eksempel PVC
  Virksomheden er ansvarlig for at klinisk risikoaffald frasorteres og holdes adskilt fra andet affald
  Ved tvivl om hvorvidt affald er klinisk risikoaffald, skal affaldet betragtes som klinisk risikoaffald og håndteres i overensstemmelse med retningslinjer herfor.

  EMBALLAGE
  Virksomheder der frembringer klinisk risikoaffald skal sikre at affaldet er forsvarligt emballeret.

  HÅNDTERING
  Håndtering af klinisk risikoaffald, herunder valg af emballage, tekniske hjælpemidler m.v., skal være i overensstemmelse med Miljøstyrelsens gældende vejledning om håndtering af
  klinisk risikoaffald. Virksomheder må højst opbevare klinisk risikoaffald i ét år, før det bortskaffes.

  TRANSPORT
  Virksomheden skal benytte en transportør, der er registreret i Affaldsregistret.

  MODTAGEANLÆG
  Klinisk risikoaffald anvises af Haderslev Kommune til destruktion ved Fortum Waste Solutions A/S. Ved særlige tilfælde kan der anvises til andre godkendte modtage-/behandlingsanlæg.

  GEBYR
  Virksomheden betaler selv for håndtering og behandling af affaldet.

  ØVRIGE BESTEMMELSER
  Mindre mængder af klinisk risikoaffald svarende til en husholdning og kun i form af skærende og stikkende genstande, som har været brugt i patientpleje eller behandling eller i forbindelse med dyr, kan afleveres på Haderslev Kommunes genbrugspladser, jf. §11.

  §14.1 Hvad er ikke-genanvendeligt PVC-affald

  Ikke-genanvendeligt PVC-affald er affald, der overvejende består af blød PVC affald, hvor PVC'en ikke egner sig til genanvendelse eller forbrænding pga. indhold af f.eks. blødgørere, klor og tungmetaller.

  Eksempler på ikke-genanvendeligt PVC-affald er:

  Gulv- og vægbeklædninger af vinyl
  Fodpaneler og fodlister
  Ventilations-, vand- og luftslanger
  Kraftige presenninger og tagfolier
  Ventilationsslanger, armerede slanger, trykluftslanger, vandslanger
  Regntøj, gummistøvler og andet blød PVC
  Ved tvivl om affaldet skal klassificeres som ikke-genanvendeligt PVC affald, træffer Haderslev Kommune afgørelsen.

  §14.2 Hvem gælder ordningen for

  Ordningen gælder for alle virksomheder i Haderslev Kommune.

  §14.3 Beskrivelse af ordningen

  Ordningen er en anvisningsordning, der administreres af Haderslev Kommune. Ordningen skal sikre at ikke genanvendeligt PVC-affald frasorteres til deponering, jf. §16.

  TRANSPORT
  Virksomhederne skal benytte en transportør der er registreret i Affaldsregistret.

  MODTAGERANLÆG
  Ikke-genanvendeligt PVC-affald anvises til Deponi Syd I/S.

  GEBYR
  Virksomhederne betaler selv for håndtering og behandling af affaldet.

  ØVRIGE BESTEMMELSER
  Mindre mængder af ikke-genanvendeligt PVC-affald kan afleveres på Haderslev Kommunes genbrugspladser, jf.

  §15.1 Hvad er forbrændingsegnet affald

  Forbrændingsegnet affald er affald, der er omfattet af definitionen af forbrændingsegnet affald i affaldsbekendtgørelsen.

  Forbrændingsegnet affald kan f.eks. være:

  Ikke-genanvendeligt pap og papir, f.eks. coatede pap- og papirtyper samt tilsmudset pap og papir
  Udefinerbart plast samt kompositmaterialer mellem plast og andre materialer
  Brændbart inventar, f.eks. møbler, tæpper og madrasser
  Træbeton og cementspånplader
  Neddelt trykimprægneret træ, herunder kreosotbehandlet træ
  Følgende affaldstyper må ikke afleveres til forbrænding:

  PVC- affald, som f.eks. kloakrør, vinduer, gulvbelægning af vinyl
  Mineraluld
  Gips
  Affald som ved forbrænding kan give anledning til miljømæssige problemer.

  §15.2 Hvem gælder ordningen for

  Ordningen gælder for alle virksomheder i Haderslev Kommune..

  §15.3 Beskrivelse af ordningen

  Ordningen for forbrændingsegnet affald er en anvisningsordning, hvor Haderslev Kommune anviser det forbrændingsegnede affald til forbrænding hos Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S eller en omlastestation i Haderslev Kommune har indgået aftale med. En til hver tid gældende liste over omlastestationer, som Haderslev Kommune anviser til, er tilgængelig på www.haderslev.dk..

  For anlægget hos Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S gælder det, at dimensionerne for det brændbare affald ikke må overstige 50x50x100 cm.

  Har virksomheden ikke selv mulighed for at ned dele store emner forbrændingsegnet affald, kan det neddeles hos Marius Pedersen, Havnegade 90, 5000 Odense C.

  Modtagerregler og priser fremgår af Haderslev Kommunes hjemmeside. Virksomheder skal selv afholde udgiften til forbrændingen og evt. neddeling.

  Det er tilladt for gartnerier, ansvarlige for naturplejeaktiviteter m.v. at afbrænde eget haveaffald, parkaffald og haveaffaldslignende affald på lokaliteten, hvor affaldet er frembragt.

  TRANSPORT
  Virksomhederne skal benytte en transportør der er registreret i Affaldsregistret.

  MODTAGERANLÆG
  Forbrændingsegnet affald anvises af Haderslev Kommune til forbrænding hos Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S.

  GEBYR
  Virksomhederne betaler selv for håndtering og behandling af affaldet.

  ØVRIGE BESTEMMELSER
  Mindre affaldsmængder af forbrændingsegnet affald kan afleveres på Haderslev Kommunes genbrugspladser, jf. §11.

  §16,.1 Hvad er deponeringsegnet affald

  Deponeringsegnet affald er affald, der er omfattet af definitionen af deponeringsegnet affald i affaldsbekendtgørelsen.

  Eksempler på deponeringsegnet affald er:

  Asbestholdige materialer (ikke støvende) jf. §17
  Deponiaffald med PCB koncentration på 0,1-50 mg/kg
  Deponiaffald med andre miljøfremmede stoffer
  Ikke genanvendeligt PVC-affald, (blød PVC), såsom presenning, vinylgulv, ventilationsslanger mv., jf. §14
  Ikke-genanvendeligt glas- og stenuld
  Glaserede keramiske fliser, glaseret tegl m.v.
  Gulv- og gadeopfej
  Ved tvivl om en affaldstype er deponeringsegnet, træffer Haderslev Kommune afgørelsen.

  §16.2 Hvem gælder ordningen for

  Ordningen gælder for alle virksomheder i Haderslev Kommune.

  §16.3 Beskrivelse af ordningen

  Ordningen for deponeringsegnet affald er en anvisningsordning, hvor Haderslev Kommune anviser det deponeringsegnet affald til deponering ved Deponi Syd I/S på deponiet i Måde, Mådevej 99, 6705 Esbjerg Ø.

  Mindre mængder deponeringsegnet affald kan afleveres på Haderslev Kommunes genbrugspladser, jf. §11.

  Følgende affaldstyper må ikke afleveres til deponering:

  Affald i flydende form, dog ikke slam
  Affald som under deponeringsforholdene er eksplosivt, brandnærende, brandfarligt eller ætsende, jf. affaldsbekendtgørelsens bilag 3


  Klinisk risikoaffald, jf. affaldsbekendtgørelsens bilag 2, punkt 18
  Dæk med en udvendig diameter på over 1,40 meter
  Ituskårne dæk
  Affald der ikke har væ

  ret underkastet forbehandling. Kravet om forbehandling inden deponering kan dog fraviges af kommunalbestyrelsen, hvis en forbehandling ikke vil nedbringe mængden af affaldet eller faren for menneskers sundhed eller miljøet. Forbehandling er defineret i affaldsbekendtgørelsen
  Affald, som er indsamlet særskilt til forberedelse til henblik på genbrug og genanvendelse med undtagelse af affald, som hidrører fra efterfølgende behandling af det særskilt indsamlede affald, for hvilket deponering giver det bedste miljøresultat.
  Virksomheden, eller i dennes fravær den fysiske eller juridiske person, som er ansvarlig for håndteringen af affaldet, er forpligtet til at sikre, at der sker en grundlæggende karakterisering af affaldet i overensstemmelse med retningslinjerne i bilag om grundlæggende karakterisering af affald og bilag om metoder og kvalitetskrav til prøvetagning, test og analyse i deponeringsbekendtgørelsen, når et læs affald ønskes afleveret på deponeringsanlægget. Affaldsproducenten er samtidig ansvarlig for, at karakteriseringsoplysningerne er korrekte.

  Hvis affaldsproducenten har kendskab til eller begrundet mistanke om, at affaldet indeholder andre potentielt miljøskadelige stoffer end dem, der er omfattet af bilag om grundlæggende karakterisering af affald i deponeringsbekendtgørelsen, er det affaldsproducentens ansvar at sikre, at de pågældende stoffer medtages i den grundlæggende karakterisering.

  TRANSPORT
  Virksomheden skal selv benytte en transportør, der er registreret i Affaldsregistret.

  MODTAGERANLÆG
  Deponeringsegnet affald anvises af Haderslev Kommune til deponering ved Deponi Syd A/S i Måde ved Esbjerg. Krav til aflevering fremgår af deponisyd.dk.

  GEBYR
  Virksomheden betaler selv for håndtering og behandling af affaldet.

  ØVRIGE BESTEMMELSER
  Mindre mængder deponeringsegnet affald svarende til en husholdning kan afleveres på Haderslev Kommunes genbrugspladser, jf. §11.

  §17.1 Hvad er asbestaffald

  Asbest og asbestholdige materialer indeholder støv og fibre, der er sundhedsfarlige.

  Asbest er brugt i byggematerialer, blandt andet som klæb under gulve, fliser og klinker, samt loftspladser, tagplader og isoleringsmateriale til for eksempel teknisk isolering af rør.

  Ved tvivl om affald indeholder asbest, skal der rekvireres analyser af affaldet. Ved tvivl træffer Haderslev Kommune afgørelsen.

  §17.2 Hvem gælder ordningen for

  Ordningen gælder for alle virksomheder i Haderslev Kommune.

  §17.3 Beskrivelse af ordningen

  Ordningen for asbestaffald er en anvisningsordning, der administreres af Haderslev Kommune. Asbestaffald, hvor det alene er asbesten der gør affaldet farligt, anvises af Haderslev Kommune til Deponi Syd I/S.

  ANMELDELSE
  Mængder der overstiger 1 ton anmeldes til Haderslev Kommune på www.bygningsaffald.dk.

  EMBALLERING
  Det er affaldsproducentens ansvar at affaldet opfylder modtageanlæggets krav til emballering.

  TRANSPORT
  Virksomheden skal benytte en transportør, der er registreret i Affaldsregistret.

  MONTAGEANLÆG
  Haderslev Kommune anviser egnet asbestaffald direkte til deponering ved Deponi Syd I/S i Måde ved Esbjerg.

  Asbestaffald, som ikke må deponeres ved Deponi Syd I/S, anvises af Haderslev Kommune ved en konkret anvisning.

  GEBYR
  Virksomheden betaler selv for håndtering og behandling af affaldet.

  ØVRIGE BESTEMMELSER (til og med 31. december 2023)
  Ikke støvende asbestaffald, maks. 6 eternitpladser, kan afleveres hos Damifo A/S i Vojens. Eternit og asbest skal afleveres dobbeltemballeret og i klare plastsække. Mere end 6 eternitplader, anvises til Deponi Syd I/S i Måde. Denne ordning gælder til og med 31. december 2023.

  ØVRIGE BESTEMMELSER (fra og med 1. januar 2024)
  Fra og med den 1. januar 2024 er ordningen for asbestaffald udvidet til også at omfatte en frivillig indsamlingsordning i form af en henteordning, hvor virksomheder kan få hentet asbestaffald ved adressen. Asbestaffaldet skal være emballeret i asbestsække, som bestilles ved Provas og afhentes på genbrugspladserne.

  Det er muligt at bestille to typer asbestsække:

  En stor asbestsæk kan indeholde ca. 1 tons asbest svarende til 50 hele eternitplader.
  En lille asbestsæk må maksimalt indeholde 200 kg asbest svarende til 10 hele asbestplader.
  Asbestsækkene placeres på et plant underlag maks. 5 meter fra fast kørevej og med løfteøjer vendt mod himlen.

  Der skal være en frihøjde på min. 8 meter, i forhold til f.eks. træer og lygtepæle, og 2 meter frirum rundt om asbestsækken. Den faste kørevej skal være min. 3,6 meter, have en frihøjde på 4 meter og kunne holde til en kranbil.

  §18.1 Hvad er kontrol og tømning af olie- og benzinudskillere

  Tømningsordningen omfatter kontrol, tømning og bortskaffelse af affald fra sandfang, olie og benzinudskiller og evt. tilhørende magasinbrønde.

  §18.2 Hvem gælder ordningen for

  Ordningen gælder for alle virksomheder i Haderslev Kommune.

  §18.3 Beskrivelse af ordningen

  Ordningen er en anvisningsordning, hvor affaldet anvises til godkendt modtager.

  Det er virksomhedernes pligt at få foretaget kontrol og evt. tømning af olie- og benzinudskillere, magasinbrønd og sandfang mindst én gang om året.

  Dog skal olie/benzinmængden senest tømmes, når olieprodukter udgør 70 % af udskillerens opsamlingskapacitet. Det er virksomhedernes ansvar at kontrollere dette, eventuelt ved hjælp af en lagtykkelsesalarm.

  I forbindelse med tømning skal der foretages visuel inspektion af magasinbrønden.

  Efter tømning er det virksomhedernes pligt at sikre, at udskilleren er efterfyldt med vand.

  Ved nyetablering skal benzin- og olieudskilleren indrettes med alarm for væske stand og lagtykkelse. Lagtykkelsesalarmen skal senest udløses, når indholdet af olieprodukter udgør 70 %.

  Virksomhederne skal på forlangende af tilsynsmyndighederne kunne dokumentere, at kontrol
  og evt. tømning er foretaget.

  TRANSPORT
  Virksomhederne skal benytte en transportør der er registreret i Affaldsregistret.

  MODTAGEANLÆG
  Virksomhederne skal benytte et godkendt modtageanlæg.

  GEBYR
  Afregning for håndtering og behandling af affaldet sker direkte mellem virksomheden og transportør/modtageanlæg.

  §19 Forsøgsordninger

  Haderslev Kommune kan gennemføre forsøgsordninger for affald, med henblik på øget genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse.

  Haderslev Kommune kan understøtte virksomhederne i forsøgsordninger. Derudover kan der være tale om forsøgsordninger, som har til formål at optimere affaldshåndteringen, f.eks. med det formål at højne den reelle genanvendelse af affaldet.

  Forsøgsordninger kan etableres i hele Haderslev Kommune eller i dele heraf.

  Navn: Karina Kloosterman Jensen
  E-mail: kakje@haderslev.dk
  Tlf. nr.: 20594259