Regler

Der er forskellige regler for, hvordan bygninger skal gennemgås med hensyn til at identificere forskellige typer af affald. Gennemgangen afhænger af, hvornår bygningerne eller anlæggene er opført eller renoverede.

På affaldsområdet gælder i dag entydige regler for PCB og asbest. Videre gælder at farligt affald generelt skal udsorteres og behandles specielt.

Endelig gælder at materialer der anvendes som erstatning for naturlige råstoffer, typisk beton og tegl, skal være uforurenede, jf. Restproduktbekendtgørelsen bek. nr. 1672 af 15/12/2016

Det forventes, at der ved planlægningen af alle renoveringer og nedbrydninger foretages en vurdering af, om der kan forekomme miljøskadelige stoffer i affaldet.

Værd at vide om gennemgang af bygninger og miljøkontlægning

Vejledende grænseværdi for byggeaffald

Værdierne er som udgangspunkt vejledende niveauer. Haderslev Kommune klassificerer affaldet ud fra en nærmere vurdering af affaldets karakter og sammensætning.

Indeholder

Rene materialer

Lettere forurenet affald

Farligt affald

 

mg/kg

mg/kg

mg/kg

Arsen

<20

20-1.000

>1.000

Asbest

 

 

XXXX

Bly

<40

40-2.500

>2.500

Cadmium

<0,5

0,5-1.000

>1.000

Chrom (VI)

<20

20-1.000

>1.000

Chrom, total

<500

500-1.000

>1.000

Klorparaffiner, kortkædet

 

 

>2.500

Kobber

<500

500-2.500

>2.500

Kviksølv, organisk

<1

1-500

>500

Kviksølv, uorganisk

 

 

>1.000

Nikkel

<30

30-1.000

>1.000

PAH, total

<4

4-1.000

>1.000

PCB, total

0,1

0,1-50

>50

*PCB, total, ift. genanvendelse

 

max. 2,0

 

Zink

<500

500-2.500

>2.500

 

Værdierne er vejledende værdier målt som den maksimale koncentration (mg/kg TS) i materialet, dvs. ved kilden.

I forhold til økotoksicitet (HP14), summeres indholdet for værdier over 1.000 mg/kg. Hvis den akkumulerede værdi er over 2.500 mg/kg klassificeres prøven som farligt affald.

*§§14-15 i Restproduktbekendtgørelsen.

Sorteret byggeaffald jf. § 2, nr. 11, litra a-d, der indeholder maksimalt 2,0 mg PCBtotal/kg, kan nyttigøres på visse betingelser.

Se endvidere faktaark om ”2. Anvendelse af bygge- og anlægsaffald”.

Love og regler

Kan findes på Retsinfo.dk