Gå til hovedindhold

2. Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald

Indhold

  Regler

  Ifølge affaldsbekendtgørelsens kapitel 11 gælder der særlige regler om private og professionelle bygherres screening, kortlægning og anmeldelse af bygge- og anlægsaffald.

  Anmeldepligten gælder både for ”Gør-det-selv-folk” og håndværkere samt andre professionelle bygherrer. Ansvaret for anmeldelse er bygherrens. Oftest vil bygherren overlade anmeldelsen til sin rådgiver via en fuldmagt.

  Anmeldelse gælder for alle bygninger, hvor:

  • Byggeprojektet frembringer mere end ét ton affald
  • Byggeprojektet omfatter udskiftning af termoruder, der kan være fremstillet i perioden 1950 til udgangen af 1977

  Værd at vide om anmeldelse bygge- og anlægsaffald

  Det er ejeren af en bygning eller grund der skal sikre, at byggeaffald bliver hånd­teret korrekt, og derfor også ansvarlig for at anmelde affaldet til kommunen.

  Dette er nødvendigt, bl.a. fordi byggeaffaldet kan indeholde miljøskadelige stoffer, som er til skade for menneskers sundhed og miljø.

  Bygherren skal selv anmelde sit byggeaffald eller få en rådgiver eller hånd­værker til det. I Haderslev Kommune kan du anmelde via www.bygningsaffald.dk eller www.bygogmiljoe.dk

  Du kan også lade en rådgiver eller håndværker anmelde affaldet på dine vegne.

  Kommunen skal have modtaget anmeldelsen senest 2 uger inden nedrivning eller renovering begynder.

  Hvis en håndværker anmelder affaldet, skal du bede om en kopi af anmeldelsen. Du skal også sik­re, at det fremgår af tilbuddet og kontrakten med håndværkeren, hvordan håndteringen af affaldet vil foregå.

  Den samlede bygningskortlægning med beskrivelse af bygninger, prøvetagning og analyseresultater vedlægges. Kommunen kan kræve yderligere og supplerende oplysninger, hvis kortlægningen ikke er fyldestgørende til en anvisning af affaldet.

  I Affaldsregistret finder du oplysninger om hvem der kan håndtere og modtage dit genanvendelige affald. Se endvidere Fakta ark om ”4. Affaldsregister”.

  Kommunens behandling af din anmeldelse går hurtigere når alle nødvendige oplysninger bliver fremsendt med det samme.

  Bygherren skal sikre at transportøren af anmeldepligtigt bygge- og anlægsaffald får udleveret den senest ajourførte anmeldelse med dertilhørende løbenummer jævnfør kommunens godkendte anmeldelse. Transportøren skal ved aflevering af affaldet fremvise denne.

  Det første sorteringsanlæg eller det første behandlingsanlæg som modtager bygge- og anlægsaffald efter den oprindelige affaldsproducent, skal senest 4 uger efter, at affaldsmodtageren har modtaget hele affaldsmængden, indberette i kommunens selvbetjeningssystem:

  • Anmeldelsens løbenummer
  • Modtagne affaldsmængde fordelt på EAK-koder underopdelt i affaldsfraktioner
  • Dato for modtagelse af affaldet.

  Bygningsaffald.dk er et selvbetjeningssystem, der støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din anmeldelse af bygge- og anlægsaffald, samt hvilken information og dokumentation kommunen skal bruge for at behandle din sag.

  Du bliver guidet igennem ansøgningsprocessens 12 punkter trin for trin, indtil du til sidst med et enkelt klik kan sende din anmeldelse, som automatisk går til den rette myndighed. Du får besked, når der er henvendelser eller afgørelser fra myndigheden på din sag.

  En anmeldelse skal indeholde de oplysninger der er angivet i Bilag 7 i Affaldsbekendtgørelsen:

  • Anmeldelsesdato
  • Bygherrens navn, adresse, ejendommens adresse og matrikelbetegnelse
  • Forventet dato på hvornår byggearbejdet igangsættes
  • Navn, adresse og dato på den, der har udført kortlægningen
  • Byggeår og evt. renoveringsår
  • Forekomst og koncentration af problematiske stoffer
  • Kortlægningsrapport, samt beskrivelse af screening
  • De forventede affaldsmængder og -typer for det samlede projekt
  • Modtager af affaldet eller en angivelse af, hvordan bygge- og anlægsaffaldet, som benyttes på samme matrikel, påtænkes nyttiggjort.

  Du kan finde Affaldsbekendtgørelsen på Retsinfo.dk