Gå til hovedindhold

3. Sortering af bygge- og anlægsaffald

Indhold

  Regler

  Alle virksomheder, herunder landbrug, institutioner, forretninger m.v., har ansvaret for at det affald de producerer, bliver håndteret på lovlig vis.

  Det gælder lige fra hvordan affaldet opbevares på virksomheden til selve bortskaffelsen.

  Det er lovpligtigt at kildesortere affald, og manglende sortering kan i yderste konsekvens medføre anmeldelse og bøder.

  Værd at vide om sortering af bygge- og anlægsaffald

  Affaldet skal sorteres i forskellige fraktioner på det sted, hvor affaldet genereres.

  Affaldet skal som minimum sorteres i følgende fraktioner:

  • Affald til genanvendelse/genbrug
  • Affald til forbrænding
  • Affald til deponering
  • Farligt affald

  Generelt gælder, ”at materialer der kan genanvendes skal genanvendes”. Det indebærer, at der altid skal ske en udsortering af genanvendelige materialer, uanset om det ikke nødvendigvis er den billigste løsning.

  Det er derfor ikke tilladt at sammenblande genanvendeligt affald med forbrændingsegnet affald og affald til deponering.

  En virksomhed kan derfor heller ikke overdrage den samlede affaldsproduktion til en indsamler, hvis affaldet også omfatter store dele forbrændings- eller deponeringsegnet affald.

  Det er kun det genanvendelige affald der må blandes sammen, forudsat at det kan skilles ad igen, og at hver affaldsfraktion kan genanvendes, som om de aldrig har været blandet sammen. Det kan f.eks. være papir og plast, som forholdsvis nemt kan sorteres fra hinanden igen.

  En virksomhed kan vælge skriftligt at overdrage ansvaret for det genanvendelige erhvervsaffald til f.eks. en godkendt indsamler eller et godkendt genanvendelsesanlæg.

  En virksomhed eller indsamler skal efter anmodning fra kommunen altid kunne fremvise dokumentation på, at affald er håndteret i overensstemmelse med lovgivningen.

  Udover de generelle regler for sortering af erhvervsaffald, gælder der særlige regler om sortering af bygge- og anlægsaffald.

  Farligt affald, PCB-holdigt affald og termoruder skal altid frasorteres af affaldsproducenten.

  Resten af affaldet skal, på stedet hvor det er frembragt, som minimum sorteres i følgende fraktioner:

  1. Natursten, f.eks. granit og flint.
  2. Uglaseret tegl (mur- og tagsten).
  3. Beton.
  4. Blandinger af materialer fra natursten, uglaseret tegl og beton.
  5. Jern og metal.
  6. Gips.
  7. Stenuld.
  8. Jord.
  9. Asfalt.
  10. Blandinger af beton og asfalt.

  Der er to undtagelser til kravet om sortering af byggeaffald.

  • Hvis hele bygge- og anlægsarbejdet kun resulterer i op til ét ton affald, behøver affaldsproducenten ikke at sortere i de ovennævnte 10 fraktioner. Det kan overlades til et sorteringsanlæg som er registreret i affaldsregistret.

  • Hvis alt byggeaffald er genanvendeligt, kan dette sendes samlet til et sorteringsanlæg som er registreret i affaldsregistret.

  Såfremt termoruder forekommer, skal den affaldsproducerende virksomhed sikre, at disse frasorteres og om muligt genbruges eller genanvendes. Termoruder, der ikke kan genbruges eller genanvendes, skal destrueres eller deponeres.

  Affaldsproducerende virksomheder skal ved sortering af affaldsfraktionerne omfattet af nr. 1-4 sikre, at alt andet end mørtel og eventuelt armeringsjern er frasorteret, herunder at PCB-holdigt materiale er identificeret og frasorteret.

  Du kan finde Affaldsbekendtgørelsen på Retsinfo.dk

  Læs mere

  Provas - For virksomheder
  Bekendtgørelse om affald
  Affaldsaktørbekendtgørelse