Gå til hovedindhold

Fasthold din medarbejder

Har du har en medarbejder, som har brug for særlig hjælp til at forblive i job i forbindelse med sygdom eller nedslidning? Så har vi en række tilbud, du kan benytte dig af.

Indhold

  Hvordan fastholder jeg min medarbejder i forbindelse med sygdom og nedslidning?

  Hvis din medarbejder får øget fravær på grund af længerevarende sygdom eller deltagelse i behandling, kan Jobcentret hjælpe med at fastholde din medarbejder via delvis syge- eller raskmelding,

  Delvis sygemelding bruges til en medarbejder, som i en periode er delvist fraværende fra sit arbejde på grund af behandlinger, eller hvis medarbejderen på grund af sygdom kun kan klare en del af sit normale arbejde.

  Delvis raskmelding bruges til medarbejdere, som efter længere tids sygdom er klar til at vende tilbage til arbejdet, men har behov for at begynde på nedsat tid for gradvist at optrappe til normal tid. Fordelen er, at virksomheden får økonomisk kompensation og samtidig har adgang til medarbejderens kompetencer og arbejdskraft i sygdomsperioden. For medarbejderen betyder det, at vedkommende bevarer en tryg og positiv tilknytning til arbejdspladsen under længerevarende sygdom.

  Det er en forudsætning for ordningen, at sygefraværet overstiger fire timer om ugen, og at kommunen har skønnet, at arbejdet kun kan bestrides delvist. Der ydes sygedagpengerefusion for fraværstimerne, indtil medarbejderen igen kan udføre arbejdet på almindelige vilkår, dog maksimalt 22 uger.

  Sådan gør du:

  Kontakt jobcentret for råd og vejledning om mulighederne i en delvis syge- eller raskmelding.

  Når din medarbejder har brug for særlig hjælp ved langvarig eller kronisk sygdom, der giver øget fravær, har du mulighed i samarbejde med din medarbejder at søge en § 56 aftale. Aftalen nedsætter dine udgifter til din medarbejder i forbindelse med sygefraværet.

  • Hvem kan være omfattet af § 56-aftale

  Almindelig § 56-aftale:
  Du og din medarbejder kan søge om en almindelig § 56-aftale, hvis din medarbejder lider af kronisk eller langvarig sygdom, som medfører et fravær på mindst 10 dage om året.

  Ordningen kan ikke anvendes til planlagte sygeperioder eller fast nedsat tid.

  Midlertidig § 56-aftale:
  Du og din medarbejder kan søge om en midlertidig § 56-aftale, hvis din medarbejder skal indlægges eller behandles ambulant på sygehus eller tilsvarende behandlingsinstitution, og indlæggelsen eller behandlingerne var besluttet på ansættelses-tidspunktet,

  eller hvis din medarbejder under det bestående arbejdsforhold har fået udbetalt sygedagpenge eller løn under sygdom i 21 kalenderdage for samme lidelse inden for de sidste 12 måneder, før indlæggelsen eller behandlingerne påbegyndes.

  Økonomi:
  Du får som arbejdsgiver dagpengerefusion for din medarbejder fra 1. sygedag (refusion udbetales normalt efter 30 dage).

  • Det skal du som arbejdsgiver gøre

  Sammen med din medarbejder skal du udfylde en ansøgning om § 56-aftale (blanket DP 211) og sende den digitalt via borger.dk eller aflevere den på Jobcentret. Du finder DP 211 på borger.dk.

  Når aftalen er godkendt af medarbejderens bopælskommune, skal du søge om refusion ved hvert sygefravær via www.virk.dk.

  De almindelige regler for anmeldelse og indberetning gælder også for fravær under § 56-aftalen.

  Hvis der er indgået aftale, mens din medarbejder er sygemeldt, får du først refusion fra næste gang, din medarbejder er syg.

  • Det skal Jobcentret gøre

  Vi indhenter oplysninger om din medarbejders sygdom og risiko for fravær hos lægen. Vi indhenter en lægeerklæring som dokumentation for, at din medarbejders langvarige eller kroniske lidelse i væsentligt omfang forøger den normale fraværsrisiko. Erklæringen betales af Jobcentret.

  Hvis din medarbejder forventer at være sygemeldt i mere end 8 uger, kan medarbejderen når som helst i sygeforløbet anmode om, at I sammen udarbejder en såkaldt fastholdelsesplan. 

  Fastholdelsesplanen har som mål, at din medarbejder kan vende tilbage til jobbet tidligere end ellers. Her vil I typisk have fokus på redskaber, opgaver og arbejdstid.

  I jobcenteret hjælper vi gerne med at lave en fastholdelsesplan - eventuelt i forbindelse med en rundbordssamtale. 

  Rundbordssamtaler har til formål så tidligt som muligt at afdække din medarbejders udfordringer i forhold til den konkrete arbejdssituation.

  I samtalen deltager eksempelvis en tillidsrepræsentant, en konsulent fra fagforening, en konsulent fra jobcenteret, din medarbejder og egen læge.

  Alle kan tage initiativ til en rundbordssamtale. Det foregår ofte sådan, at din medarbejder med egne ord beskriver sin situation, hvorefter der på baggrund af fagpersonernes uddybende spørgsmål og forslag lægges en konkret handlingsplan for din medarbejders fremtidige arbejds-situation.

  Rundbordssamtaler er frivillige og underlagt tavshedspligt.

  Vi kan yde tilskud til arbejdsredskaber og mindre tilretninger af arbejdspladsen, hvis din medarbejder har begrænsninger i arbejdsevnen. Begrænsningerne kan både være af fysisk, psykisk eller social karakter.

  Du skal ansøge jobcenteret om tilskuddet, der bevilges på baggrund af en individuel vurdering. Det er en forudsætning, at udgiften til arbejdspladsindretningen eller redskabet ligger ud over, hvad arbejdspladsen normalt afholder.

  Hvis du vil søge tilskud skal du kontakte jobcenteret, som kan hjælpe dig.

  Personlig assistance kan anvendes til medarbejdere, som har behov for støtte til nogle konkrete arbejdsopgaver, de ikke kan udføre selvstændigt på grund af en varig funktionsnedsættelse. Opgaverne kan både være af fysisk, psykisk eller social karakter.

  Den personlige assistent kan hjælpe din medarbejder i op til 20 timer pr. uge ved fuldtidsansættelse. I særlige tilfælde dog op til 37 timer pr. uge. Beregningen af de timer der kan bevilges sker altid efter en individuel vurdering.

  Du kan enten vælge at ansætte en udefrakommende person eller frikøbe en eller flere kollegaer til at fungere som personlig assistent.

  Du aflønner den personlige assistent og modtager herefter løntilskud fra jobcenteret.

  Du kan kontakte jobcenterets Handicapkonsulent i Sygedagpengeafdelingen.

  Det kan være en god ide at udarbejde en synlig fraværs- og fastholdelsespolitik i din virksomhed, så både dine medarbejdere og dine ledere kender proceduren for, hvad der sker under sygdom.

  Fraværs- og fastholdelsespolitikken bør tilpasses virksomhedens lokale forhold, men vil typisk indeholde mål for indsatsen for at nedbringe fraværet og beskrivelse af de anvendte metoder og tilbud, eksempelvis:

  Forebyggelsestiltag, sygefraværssamtaler, trivselssamtaler, samt lokale aftaler om job på særlige vilkår på baggrund af de sociale kapitker i overenskomsterne.

  Fraværs- og fastholdelsespolitikken bør også angive retningslinjer for, hvordan og hvornår de enkelte metoder og tilbud tages i brug.

  Det er arbejdstilsynet, som kan vejlede dig i deres arbejde med fysisk og psykisk arbejdsmiljø.. 

  Få mere viden og inspiration til arbejdet med sygefraværspolitikker på virk.dk

  Eller kontakt Arbejdstilsynets Callcenter, der kan vejlede om virksomhedens arbejde med fysisk og psykisk arbejdsmiljø på tlf. 70 12 12 88

  Læs mere om 

  Værd at vide om nedbringelse af sygefravær
  Virk.dk

  Åbningstider

  Fremmøde

  Mandag 09:00 15:00
  Tirsdag 09:00 15:00
  Onsdag 09:00 15:00
  Torsdag 09:00 17:00
  Fredag 09:00 13:00
  Lørdag Lukket
  Søndag Lukket

  Lukket Åben

  Østergade 48, 6100 Haderslev

  24 98 16 14

  Telefontid

  Mandag 09:00 15:00
  Tirsdag 09:00 15:00
  Onsdag 09:00 15:00
  Torsdag 09:00 17:00
  Fredag 09:00 13:00
  Lørdag Lukket
  Søndag Lukket

  Lukket Åben