Gå til hovedindhold

Sygemeldte medarbejdere

Har du en medarbejder, som er sygemeldt, spiller du en vigtig rolle. Læs om samarbejdet mellem dig og Jobcenteret, når din medarbejder er sygemeldt.

Indhold

  MitId Ikon

  Selvbetjening: Anmeld sygefravær, raskmeld og søg om refusion af sygedagpenge

  Hvis din medarbejder er syg, kan du søge om sygedagpengerefusion. Du skal også raskmelde din medarbejder, når sygdomsperioden er forbi.

  Du får brug for:

  • MitID
  • Cpr.nr. på medarbejder
  • Information om ansættelse og lønforhold for den sygemeldte

  Sådan gør du:

  • Følg vejledningen på NemRefusion

  Anmeld sygefravær, raskmeld og søg refusion

  Værd at vide, når din medarbejder bliver syg

  Du har som virksomhed, ret til dagpengerefusion fra medarbejderens bopælskommune, når en medarbejder har været sygemeldt i 30 kalenderdage.

  I de fleste tilfælde har medarbejdere ret til løn under sygdom.

   Efter udløbet af den såkaldte arbejdsgiverperiode på 30 kalenderdage har virksomheden ret til dagpengerefusion fra medarbejderens bopælskommune. Det er obligatorisk for alle arbejdsgivere og a-kasser at indberette sygedagpenge og barselsdagpenge på www.virk.dk/nemrefusion. Frister og vilkår afhænger af ansættelsesforholdet.

  Hvis medarbejderen ikke deltager i kommunens behandling af sagen, kan dagpengeretten (eller virksomhedens adgang til dagpengerefusion) mistes.

  Du skal via NemRefusion anmelde medarbejders sygdom, senest fem uger efter første fraværsdag, hvis medarbejderen fortsat er syg.

  Hvis medarbejderen kun får udbetalt sygedagpenge fra dig i arbejdsgiverperioden

  på 30 dage, skal du via NemRefusion anmelde din medarbejders sygdom, hvis denne fortsat er syg. Det skal ske senest 14 dage efter udbetalingen af sygedagpenge fra dig er ophørt.

  Du skal via NemRefusion anmelde medarbejderens sygdom, senest 1 uge efter første fraværsdag.

  Hvis du har betalt løn eller sygedagpenge uden at indberette dette rettidigt til os, kan der normalt først gives sygedagepenge refusion fra den dag, der rettes henvendelse til os. Evt. dispensation kan gives indtil 6 måneder tilbage fra anmeldelsesdagen.

  Du skal indberette medarbejderens sygefravær digitalt og bruge en NemID medarbejdersignatur (bestilles gratis på www.virk.dk). Herefter logges ind med den digitale signatur på: www.virk.dk/nemrefusion.

  Efter login kan du se alle aktuelle og tidligere indberetninger og oprette nye anmeldelser på fravær ved sygdom. Ved selve anmeldelsen er det også muligt at søge om refusion i samme arbejdsgang, men det er dog ikke muligt at søge refusion fremadrettet.

  Du kan indberette en ny refusionsanmodning for den fraværende medarbejder, samt meddele os når den fraværende medarbejder er blevet rask. Det er også muligt at anmode om Fast track-behandling af sygemeldinger via NemRefusion eller ved henvendelse til os på jobcentret.

  Som virksomhed spiller du en vigtig rolle, når du har en sygemeldt medarbejder. Her kan du læse mere om samarbejdet mellem virksomhed og jobcenteret i forbindelse med sygedagpengeopfølgning.

   

  Stress, ulykke eller alvorlig diagnose. Oftest har både arbejdsgiver og medarbejder en tydelig fornemmelse af, om man står over for en sygemelding, der risikerer at vare i mere end 8 uger.

  I de tilfælde kan du inden for de første 5 uger fra første fraværsdag med fordel anmode om Fast track-behandling af sygemeldingen.

  Når jeres medarbejder har sagt ja til at iværksætte fast-trackordningen kontakter bliver I kontaktet for at aftale en rundbordssamtale, hvor jeres ansatte, I og jobcentret deltager. Dette for at sikre, at vi hurtigst muligt kommer i gang med at lægge en plan for fastholdelse af jeres medarbejder.

  Inden samtalen vil vi tilstræbe at have en lægeerklæring som skal være med til understøtte jeres medarbejdere fastholdelse.

  Det giver mulighed for at sætte ind med konkret støtte og redskaber, der i mange tilfælde kan bremse en uheldig udvikling og mindske såvel de menneskelige som de økonomiske omkostninger ved sygemeldingen.

  På virk.dk vælges NemRefusion – Sygedagpenge. Herefter vælges ”Tidlig opfølgning” i venstremenuen. I indberetningen markeres, om fraværet forventes at vare mere end 8 uger. Herefter skal enten arbejdsgiver eller medarbejder svare på tre spørgsmål om sygdommens betydning for arbejdet:

  • Hvilke jobfunktioner påvirker sygdommen?
  • Hvor længe har sygdommen påvirket jobbet?
  • Har I forsøgt at tilpasse jobbet til medarbejderens tilstand?

  Medarbejdere kan henvende sig direkte til jobcentret i deres bopælskommune og anmode om Fast track opfølgning. I vil i dette tilfælde blive kontaktet og høre om I ønsket at medvirke i ordningen, hvorefter vi så aftaler rundbordssamtale.

  Du har som virksomhed pligt til at indkalde til en sygefraværssamtale senest 4 uger fra 1. fraværsdag.

  Samtalen skal handle om, hvordan og hvornår din medarbejder kan vende tilbage til arbejdet, samt fokusere på, hvad du kan gøre for at bakke op.

  Vær opmærksom på, at du ikke må spørge til diagnosen, men gerne til sygdommens konsekvenser for arbejdet.

  Der kan efter behov udarbejdes en fastholdelsesplan og eller indhentes en mulighedserklæring med en lægelig vurdering af sygdommens betydning for udførelsen af konkrete arbejdsfunktioner.

  Hvis sygdommen eller praktiske omstændigheder ikke giver mulighed for en personlig samtale, kan den også foregå telefonisk. Sygefraværssamtalen skal ikke afholdes ved visse alvorlige sygdomme, eller hvis din medarbejder er opsagt og fratræder inden for 8 uger fra 1. fraværsdag.

  I tilfælde, hvor der er tvivl om mulighederne for at arbejde, kan du, som virksomhed anmode din sygemeldte medarbejder om en mulighedserklæring. Mulighedserklæringen har til formål at understøtte, at din medarbejder fastholdes i arbejde. 

  Du kan anmode om mulighedserklæringen ved kortvarigt fravær, ved gentaget og ved langvarigt sygefravær.

  Mulighedserklæringen består af to dele.

  Den første del udfyldes af virksomheden og medarbejder i fællesskab og skal beskrive:

  1. Medarbejderens problem – fx at han ikke kan sidde ned i længere tid ad gangen.
  2. De begrænsninger, det fører til rent arbejdsmæssigt – fx at medarbejderen ikke kan sidde i receptionen.
  3. Forslag til løsninger – fx at medarbejderen i en periode går på nedsat tid, at nogle arbejdsfunktioner ændres, eller at der skaffes hjælpemidler til at klare opgaverne.

  Din sygemeldte medarbejder tager den halvt udfyldte erklæring med til sin læge, som udfylder del 2. Lægen vurderer, om aftalen mellem arbejdsgiveren og medarbejderen er i orden ud fra en lægefaglig vurdering – fx om der er lagt op til for få eller for mange skånehensyn.

  Sådan gør du

  Du anmoder om en mulighedserklæring af din sygemeldte medarbejder, der har pligt til møde op til samtalen, hvis sygdommen tillader det. Det er din medarbejder, der skal få egen læge til at udfylde erklæringens anden del og som skal aflevere den attesterede attest fra lægen til dig.

  Lægen kræver et honorar for sin vurdering, som du har pligt til at betale. Du kan kræve at få lægens vurdering inden for rimelig tid.

  Når din medarbejder forventer at være sygemeldt mere end 8 uger, har Jobcentret pligt til at holde en opfølgningssamtale med din sygemeldte medarbejder seneste 8 uger efter første fraværsdag.

  • Inden samtalen skal din sygemeldte medarbejder indhente en lægeattest hos egen læge.
  • Til opfølgningssamtalen skal din sygemeldte medarbejder - i samarbejde med os - lægge en plan for, hvordan medarbejderen hurtigst kan komme tilbage i arbejde. Det kan fx være ved at starte på nedsat tid eller ved at imødekomme andre behov. Vi kan også kontakte dig for at høre:
  • Om der evt. er andre jobfunktioner, som passer bedre til din medarbejders situation?
  • Om der kan ændres på fysiske forhold, som vil kunne hjælpe din medarbejder med at vende tilbage til jobbet (fx hjælpemidler/indretning af arbejdspladsen)?
  • Om ændringer af arbejdsopgaver - eller nedsat tid i en periode - kan hjælpe med tilbagevenden?
  • Om der er kolleger, der kan støtte den sygemeldte igennem forløbet?

  Din medarbejder kan når som helst under sygefraværet få udarbejdet en fastholdelsesplan, som laves af dig og din medarbejder. Du har dog ret til at afslå anmodningen. Planen har som mål, at din medarbejder kan vende tilbage hurtigere til arbejdet end ellers.

  Såfremt din medarbejder hverken helt eller delvist kan vende tilbage til jobbet, vil Jobcentret vurdere, om din medarbejder kan deltage i et aktivt tilbud med henblik på at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet. Det kan fx bestå af vejledning og opkvalificering,

  Virksomhedspraktik, eller job med løntilskud. Din medarbejder har pligt til at deltage i et tilbud, hvis det er foreneligt med vedkommendes helbredstilstand og behandlingsforløb.

  Efter den første samtale vil Jobcentret have kontakt med din medarbejder minimum hver 4 uge for at sikre en tilbagevenden til arbejdspladsen.

  Når din medarbejder efter 5 måneder ikke kan få forlænget sin sygedagpengesag efter en af de gældende forlængelsesregler, vil vi i Jobcenteret tilbyde din medarbejder et jobafklaringsforløb. Her ydes nedsat refusion til dig som arbejdsgiver.

  Hvis en sygemeldt medarbejder efter fem måneder ikke kan få forlænget sin sygedagpenge-sag efter en af de gældende forlængelsesregler vil jobcenteret tilbyde medarbejderen et jobafklaringsforløb.

  Her kigger din medarbejder sammen med os på jobcentret og vores Rehabiliteringsteam på alle vores tilbud og aktiviteter – på tværs af forvaltninger og afdelinger – og skræddersyr et forløb, der udvikler arbejdsevnen, så din medarbejder igen kan komme tilbage i virksomheden/på arbejdsmarkedet. Jobafklaringsforløb skal som udgangspunkt vare så kort tid som muligt (maks. to år ad gangen).

  Kontakt os på jobcenteret, hvis du ønsker mere information om jobafklaringsforløb for sygemeldte medarbejdere.

  Refusion til arbejdsgiver ved medarbejdere på jobafklaringsforløb er 14.808 kr. pr. måned for

  Forsørgere for børn og 11.143 kr. pr. måned for ikke-forsørgere for børn. Udeboende unge under 30 år uden børn modtager Ungesatsen (kontanthjælpssatsen). Normalsatsen for sygedag-pengerefusion til arbejdsgiver er 4.225 kr. pr. uge for fuldtidsansatte.

  Med den nedsatte ydelse giver det god mening at sætte tidligt ind over for de langvarige sygemeldinger, så medarbejdere ikke rammer 22 ugers revurdering uden afklaring eller mulighed for forlængelse efter en af de gældende forlængelsesregler.

  Læs mere her

  Vejledning om Nemrefusion
  Vejledning om 8 ugers opfølgningssamtale
  Support hos Virk.dk

  44 60 72 13

  Telefontid

  Mandag 08:30 16:00
  Tirsdag 08:30 16:00
  Onsdag 08:30 16:00
  Torsdag 08:30 16:00
  Fredag 09:00 15:00
  Lørdag Lukket
  Søndag Lukket

  Lukket Åben