Gå til hovedindhold

Tilladelse til dit byggeri

Her finder du svar på de spørgsmål, der typisk dukker op, hvis du vil have tilladelse til at bygge nyt, rive ned eller bygge om.

Indhold

  MitId Ikon

  Selvbetjening: Søg om byggetilladelse

  I Byg og Miljø kan du udarbejde hele din ansøgning. Du får hjælp til at finde ud af, hvad ansøgningen skal indeholde, for at kommunen kan behandle den. Du kan også undersøge de regler og særlige forhold, der gælder for et bestemt sted.

  Du får brug for:

  • MitID
  • Situationsplan med afstand til skel og andre bygninger
  • Facadetegninger påført højder og materialer
  • Andre relevante tegninger og beskrivelser vil fremgå af ansøgningsmodulet

  Sådan gør du:

  • Log på med MitID
  • Hvis din adresse ikke fremkommer automatisk, så klik 'Søg'
  • Klik på 'Start projekt' og vælg de aktiviteter, du vil søge om tilladelse til. Hvis aktiviteten ikke passer til dit projekt, kan du vælge at se alle ved at klikke på 'Vis alle aktiviteter'
  • Husk at sætte flueben i 'Klar til indsendelse'
  • Når du er klar til at sende din ansøgning ind, skal du huske at bekræfte indsendelsen til sidst

  Søg om byggetilladelse her

  De tre vigtigste ting, før du søger

  1. Du skal søge og have en byggetilladelse, før du går i gang med at bygge. Det gælder uanset, om du vil bygge et nyt hus, en carport eller andre bygninger.
  2. Spar tid: Hav så fyldestgørende materiale som muligt med, når du sender ansøgningen
  3. Har du brug for hjælp eller er i tvivl kan du booke et forhåndsdialogmøde ved at kontakte os på mail: byg@haderslev.dk

  Spørgsmål og svar

  Du må opføre 50 m2 overdækning, garage, carport eller lignende mindre bygning til udhusformål uden at ansøge om det. Integreret garage/carport kræver dog altid en byggetilladelse.

  Det kræver dog, at du ikke har andre lignende bygninger, da byggeriet sammenlagt ikke må være mere end 50 m2. Hvis de tilsammen er mere end 50 m2, skal du søge byggetilladelse.

  Husk: På de fleste bygningstegninger ser tingene meget mindre ud, end de er i virkeligheden.

  • Her er eksempler på de tegninger, du skal bruge:
  • Situationsplan i målestoksforhold med alle relevante mål, der viser:
  • Alle bygningerne på ejendommen
  • De enkelte bygningers anvendelse
  • Bygningernes ydre dimension
  • Indbyrdes afstande
  • Afstande til ejendommens skel
  • Bredde på indkørsel
  • Antal parkeringspladser på ejendommen

  Tegningsmaterialet skal indeholde bygningen set fra de fire verdenshjørner og vise:

  • Alle relevante højder
  • Terræn fra bygningen og ud til skel
  • Plantegning i målestoksforhold. En plantegning viser en bygning set fra oven, i vandret plan.
  • Facadetegning i målestoksforhold. En facadetegning viser bygningen set fra siden
  • En stiplet linje for tidligere terræn og fuld linje for terræn efter byggeriet er opført

  Hvis du ikke kan tegne dem selv, så tag evt. fat i en rådgiver, der kan hjælpe dig. 

  Tegningerne behøver dog ikke at være professionelle. 

  Vores eneste krav til tegningerne er:

  • At de tydeligt viser, hvad du søger om
  • At de er målfaste


  En målfast tegning har de nøjagtige mål og et målestoksforhold som f.eks. 1:50.

  Bor du i landzone og vil bygge, skal først have en landzonetilladelse til projektet. Det gælder for alle bygninger og arealer i landzone.

  Ser flere oplysninger her om bygninger og byggeri i landzone.  

  Danmark er efter planloven inddelt i 3 zoner: 

  • Byzone
  • Sommerhusområde
  • Landzone.

  Gennem zoneinddelingen bliver der skabt en klar grænse mellem by og det åbne land.

  Hovedformålet med zoneinddelingen er, at hindre spredt og uplanlagt bebyggelse og anlæg i det åbne land. Samtidig sikrer vi at byudviklingen sker, hvor der er åbnet mulighed for det gennem kommune- og lokalplanlægningen. 

  Regler for byggeri afhænger derfor af, hvilken zone du bor i.

  Kendetegnet ved erhvervs og landbrugssager er, at det ofte er den professionelle rådgiver, der er bygherrens indgangsvinkel til den kommunale myndighedsbehandling. 
   
  Derfor finder vi det blandt andet vigtigt, at der i projekteringsfasen aftales et antal møder, hvor projektet gennemgås af de involverede parter, og hvor der sker en afklaring af relevante problemstillinger, inden projektet sendes frem til kommunens endelige byggesagsbehandling.

  Vi ser frem til en sådan forhåndsdialog, og du er velkommen til at kontakte Teknik og Klima. Send eventuelt en e-mail til: byg@haderslev.dk

  Det er som udgangspunkt tilladt at drive liberalt erhverv i egen bolig.

  Eksempler på liberale erhverv er: ejendoms- advokat-, revisor-, og arkitektvirksomhed, frisør og klinik

  Det kræver ikke tilladelse at indrette liberalt erhverv, men det er en forudsætning at:

  • Erhvervet kun drives af den, der bor i boligen, og der må ikke være ansatte
  • Erhvervet må ikke være til gene for de omkringboende, og der må ikke ændres på ejendommens eller områdets karakter af beboelse
  • Der må kun være diskret skiltning på egen grund og kun efter tilladelse fra kommunen
  • Der skal være mulighed for parkering på egen grund

  Når du bygger enfamiliehus, skal du ifølge loven tegne en byggeskadeforsikring. Hvis du selv er bygherre og opfører bolig til eget brug, kan du dog søge om at blive fritaget for en byggeskadeforsikring. Sommerhuse kræver ingen byggeskadeforsikring.

  Her kan du kan finde ansøgningsskema til:

  Fritagelse for byggeskadeforsikring ved selv-byg

  Fritagelse for byggeskadeforsikring ved opførelse af udlejningsejendomme

  Find flere oplysninger i vejledningen om byggeskadeforsikring   

  Ja, du skal søge om tilladelse til nedrivning. Du må først begynde at rive ned, når du har modtaget en nedrivningstilladelse. Det gælder dog ikke for små bygninger på op til 10 m2 og for garager, carporte, udhuse og lignende bygninger på op til 50 m2.

  Søg om tilladelse til nedrivning her

  Husk at give besked til BBR, når bygningen er nedrevet, uanset dens størrelse.

  Du skal være opmærksom på, at der gælder særlige forhold i forbindelse med nedrivning af fredede eller bevaringsværdige bygninger.

  En altan kræver altid byggetilladelse.

  En terrasse kræver som regel ikke tilladelse. Er terrassen hævet mere end 30 cm over terræn, kaldes den for et hævet opholdsareal og kræver en tilladelse. Et hævet opholdsareal skal minimum placeres 2,5m fra skel i parcelhusområder og 5m fra skel i sommerhusområder.

  Du skal søge byggetilladelse, hvis du ændrer væsentligt ved bygningens ydre. Eksempelvis etablering af altaner, kviste, udestue, hævede opholdsarealer eller overdækket terrasse.

  Læs altid hele din tilladelse igennem. På den måde kan du blandt andet sikre dig at, det du har søgt om, også er det du har fået tilladelse til og vide hvornår du skal indsende noget til os

  Du skal altid opfylde de betingelser tilladelsen er givet under.

  Når du er færdig med at bygge, skal du melde byggeriet færdigt via bygogmiljoe.dk og vedhæfte de bilag der måtte stå som betingelse i din byggetilladelse.

  Bemærk at din BBR meddelelse først vil blive opdateret, med oplysninger om nye bygninger, når byggesagen er afsluttet.

  Det er din pligt som ejer at søge de nødvendige dispensationer. Det er også din pligt at undersøge, om du skal søge dispensation.

  Der er visse regler, som vi ikke kan dispensere fra. Det gælder bl.a. beregningsregler og administrative bestemmelser, f.eks. hvornår et byggeri kræver byggetilladelse.

  Hvis byggeriet kræver en dispensation/helhedsvurdering, skal du sende en saglig begrundelse. Du skal begrunde, hvorfor du vil søge dispensation/overskride byggeretten.

  Vi tager en konkret vurdering og inddrager saglige hensyn.

  Udsigtsforhold er desværre ikke et sagligt hensyn i henhold til byggeloven.

  I forbindelse med en dispensation, kan vi stille visse betingelser. Det kan f.eks dreje sig om anvendelsen af ejendommen eller alternative måder at opfylde hensynet bag bestemmelsen på.

  Læs mere

  Bygningsreglement BR18
  Tinglysningen

  Åbningstider

  Fremmøde

  Mandag 10:00 15:00
  Tirsdag 10:00 15:00
  Onsdag 10:00 15:00
  Torsdag 10:00 17:00
  Fredag 10:00 13:00
  Lørdag Lukket
  Søndag Lukket

  Lukket Åben

  Christian X's Vej 39, Indgang A, 6100 Haderslev

  74 34 34 34

  Telefontid

  Mandag 09:00 15:00
  Tirsdag 09:00 15:00
  Onsdag 09:00 15:00
  Torsdag 09:00 17:00
  Fredag 09:00 13:00
  Lørdag Lukket
  Søndag Lukket

  Lukket Åben