Gå til hovedindhold

Faktaark - Anvend bygge- og anlægsaffald til bygge- og anlægsarbejder

Indhold

  Bygge- og anlægsaffald i form af brokker, beton og lignende kan i vid udstrækning anvendes til nye bygge- og anlægsprojekter. Afgørende herfor er dog at affaldet er sorteret og ikke indeholder farlige stoffer.

  Anvendelse af bygge- og anlægsaffald

  Sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald kan frit genbruges til samme eller beslægtede formål som affaldsmaterialerne har været brugt til hidtil, altså kan mursten, tegl eller gipsplader anvendes i byggeri m.v. Dette gælder for følgende materialer:

  • Natursten, fx granit og flint
  • Uglaseret tegl (mur- og tagsten)
  • Beton
  • Blandinger af materialer fra natursten, uglaseret tegl og beton
  • Jern og metal
  • Gips
  • Stenuld
  • Jord

  Sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald kan frit anvendes som erstatning for primære råstoffer i bygge- og anlægsarbejder. Dette gælder for følgende materialer:

  • Natursten, f.eks. granit og flint
  • Uglaseret tegl (mur- og tagsten)
  • Beton
  • Blandinger af materialer fra natursten, uglaseret tegl og beton.

  En forudsætning for den frie anvendelse er at byggeaffaldet er sorteret og ikke indeholder andet affald som f.eks. glaseret tegl, fliser, klinker, imprægneret træ, PCB-fugemasse, tjære, sod, rester af maling og lak. Derudover må byggeaffaldet ikke være forurenet med farlige stoffer som PCB, Bly m.m.

  Glaseret tegl, tagsten, fliser og klinker kan ikke anses som uforurenet, idet disse typisk vil have et indhold af tungmetaller. Maling og lak indeholder stort set altid problematiske stoffer i form af f.eks. PCB, kviksølv og bly, derfor vil anvendelse af malet bygge- og anlægsaffald kræve en tilladelse.

  Anvendelse

  Hvis byggeaffaldet skal anvendes til etablering af veje, stier pladser eller andre bygge- og anlægsarbejder, skal det forarbejdes inden.

  Kravet til forarbejdning er afhængigt af det enkelte tilfælde og kan være alt fra nedknusning til neddeling i mindre stykker. Forarbejdningen skal sikre, at byggeaffaldet får en kvalitet, der svarer til de primære råstoffer, det erstatter. Det er Haderslev Kommune, som vurderer, om affaldet kan betragtes som forarbejdet.

  Anvendelse i videre udstrækning, end hvad der er anlægsteknisk begrundet, vil være deponering af affaldet, hvilket ikke accepteres.

  Uforurenet bygge- og anlægsaffald må uden tilladelse oplagres på nedrivningsstedet i op til 1 år.

  Særligt for byggeaffald forurenet med PCB

  PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald med et indhold på op til 2,0 mg/kg PCB kan efter nedknusning anvendes som erstatning for primære råstoffer i bygge- og anlægsarbejder, dog ikke bygge- og anlægsarbejder i bygninger eller anlæg, som mennesker opholder sig i, fx boliger og arbejdspladser.

  Indholdet af PCB skal være målt ved kilden, hvilket betyder, at måling for PCB skal foretages inden en bygning, rives ned. Hvis der først måles efter nedrivning, vil der være sket en fortynding, og det vil ikke længere være muligt at måle det reelle indhold af PCB.

  Bygge- og anlægsaffald forurenet med PCB kan ikke anvendes, hvis afrensning først er sket efter nedrivning.

  Anvendelsen er betinget af, at:

  1. afstanden til indvindingsanlæg for vandforsyning, hvortil der stilles krav om drikkevandskvalitet, er mindst 30 m,
  2. affaldet anbringes mindst 2 meter over højeste grundvandsspejl, 
  3. affaldet afgrænses med markeringsnet,
  4. den samlede højde af PCB-holdigt bygge og anlægsaffald maks. er 5 m
  5. affaldet dækkes med en tæt belægning. Betinget anvendelse af affald med et indhold af PCB på under 2,0 mg/kg kan alene ske, såfremt bygge- og anlægsaffaldet i øvrigt er uforurenet. Affald forurenet med op til 2,0 mg/kg PCB kan oplagres på stedet for anvendelsen i op til 4 uger uden overdækning. Oplagring kan med tæt overdækning ske i op til 6 måneder regnet fra datoen for modtagelse af første læs.

  Ikke sorteret og forurenet byggeaffald

  Anvendelse af bygge- og anlægsaffald, der ikke er sorteret, eller der er forurenet, kræver en tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven § 33 (kap 5, forurenende virksomhed) eller § 19 (kap 3, Beskyttelse af jord og grundvand).

  Hvis indholdet af forurenede stoffer i de omfattede fraktioner af bygge- og anlægsaffald (natursten, uglaseret tegl, beton eller blandinger heraf) overskrider grænseværdien på 2,0 mg/PCB, må bygge- og anlægsaffaldet ikke anvendes til bygge- og anlægsarbejder. Denne regel vil skulle overholdes ved udstedelse af miljøgodkendelser og tilladelser.

  I bekendtgørelsen om anvendelse af restprodukter, jord og sorteret bygge- og anlægsaffald er der fastsat regler om anvendelse af sorteret bygge- og anlægsaffald til bygge- og anlægsarbejder og om sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald med henblik på at nedbringe mængden af affald, der skal deponeres eller forbrændes og på at reducere råstofforbruget.