Hjemme­under­visning

I Danmark er der undervisningspligt – men ikke skolepligt. Forældre har mulighed for at lade deres børn hjemmeundervise efter reglerne i lov om friskoler, private grundskoler m.m.

Giv os besked, hvis du vil hjemmeundervise dit barn

Hvis du, som forælder, ønsker at hjemmeundervise eget barn i den undervisningspligtige alder, skal du, før undervisningen begynder, meddele det skriftligt via nedenstående blanket til Haderslev Kommune.

Der skal udfyldes en blanket for hvert barn, der ønskes hjemmeundervist.

Herefter vil I blive kontaktet, med henblik på at lave en aftale om et indledende besøg, hvor bl.a.  lovgrundlaget, retningslinjer og tilsynet med hjemmeundervisning belyses.

Krav til hjemmeundervisning

Ved hjemmeundervisning har du som forælder ansvaret for dit barns undervisning. Hjemmeundervisningen skal leve op til de krav børnene mødes med i folkeskolen. Du skal være opmærksom på, at undervisningen i faget dansk skal altid foregå på dansk. Det afgørende er, at børnene får en kompetence i faget dansk, der står mål med folkeskolens.

Økonomi

Som hjemmeunderviser afholder man selv alle udgifter

Tilsyn med undervisningen

Skolen, som er distriktsskole for barnet, fører tilsyn med undervisningen. Tilsynet gennemføres ved afholdelse af tilsynsbesøg der, hvor barnet hjemmeundervises.

Ved tilsynet vil der bl.a. være overværelse af undervisningsforløbet, gennemgang af konkret dokumentation for undervisningen (anvendt undervisningsmateriale, udførte opgaver, logbog over aktiviteter o. lign.), vurdering af standpunkt, vurdering af elevens alsidige udvikling, samtale med barnet.

Distriktsskolen kan vælge at afholde prøver i udvalgte fag. Dette for at sikre, at undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Prøverne ledes, efter aftale med distriktsskolen, af den, der har undervist barnet.

Skønner distriktsskolen, at undervisningen ikke har været forsvarlig, vil skolen orientere om, at der vil blive afholdt en ny prøve efter 3 måneder. Er undervisningen stadig mangelfuld, underretter skolen Haderslev Kommune, Børn og Kultur herom med fyldestgørende beskrivelse af mangler. 

Børn og Kultur kontakter dig efterfølgende om indskrivning af barnet i folkeskolen eller anden skole, hvor undervisningspligten kan opfyldes.

Anmeld hjemmeundervisning

Du kan her udfylde et digitalt skema om hjemmeundervisning, hvor der blandt andet skal fremgå:

  • Hvilke barn/børn, der skal modtage hjemmeundervisning. Der skal udfyldes ét skema pr. barn
  • Hvem, der skal undervise
  • Hvor undervisningen skal foregå