Gå til hovedindhold

Vores Kyst

Vores Kyst er et kystbeskyttelsesprojekt, hvor Haderslev Kommune sammen med lokale grundejere arbejder på at sikre sommerhusområderne; Blokhusskoven, Kelstrup og Hejsager. 

Indhold

  Hele området omkring Blokhusskoven, Kelstrup Strand og Hejsager Strand skal i fremtiden sikres mod de oversvømmelser og den erosion, som truer bygningerne og infrastrukturen i området. Derfor har Haderslev Kommune startet et fællesprojekt, som har til formål at sikre en god kystbeskyttelse.

  Det er et projekt med en samlet løsning som har til formål at beskytte området mod erosion, havoversvømmelse og oversvømmelse af bagvand.

  Ude langs kysten skal der pumpes sand ind på stranden, derved etableres der en bredere og højere strand. Eksisterende diger skal også forhøjes og der skal etableres et nyt dige i området bagved Hejsager Bæk.

  Oversigt over ejendomme omfattet af Vores Kyst

  Nedenstående kort viser de ejendomme, som er omfattet af projektområdet. 

  Sådan gør du:

  • Aktivér kortet ved at klikke på det
  • Søg på din adresse

  Information om Vores Kyst

  Haderslev Kommune igangsatte Vores Kyst projektet, som et kommunalt fællesprojekt i 2021, for at sikre Blokhusskoven, Kelstrup Strand og Hejsager Strand mod oversvømmelser og erosion. I november samme år blev Idéoplæg med anlægsoverslag offentliggjort. Denne rapport viste to alternative muligheder: 

  1. Blød kystbeskyttelse udført ved udvidelse af strandens bredde samt ved anlæggelse af klitter der virker som et klitdige 
  1. Hård kystbeskyttelse med skråningsbeskyttelser og diger til håndtering af samme kystudfordringer. 

  Efter borgermøder og politisk vedtagelse blev den bløde kystbeskyttelsesstrategi valgt. Den foreslåede kystbeskyttelse blev justeret i et dispositionsforslag fra september 2022 og endte med en klitdigehøjde på 2,5 meter.

  Der er efterfølgende udført tekniske analyser, herunder opmåling af havdybder i Sandvig Bugt, strømnings- og langs gående sandtransport, udsigtsanalyser, geotekniske analyser af Blokhusskoven, naturkonsekvensrapport med fauna og flora-analyser og flere andre analyser.

  Efter oktober stormen i 2023 viste lokale vandstandsmålinger, at en klitdigehøjde på 2,50 meter ville have været overskredet, hvis anlægget allerede var bygget. På Hejsager Strand blev der identificeret tangrester og sandaflejring i 2,60 meter, som ikke var bølgepåvirket. Dette førte til ønsket og en generel anbefaling, om at hæve klitdigehøjden til 2,75 meter.

  Klitdigehøjden definerer det sikringsniveau, som anlægget har. Med andre ord vil klitdiget kunne klare havvandsstigninger op til 2,75 meter.

  Efter der er blevet arbejdet med flere forskellige modeller, er det nødvendigt at der udover sikringsniveauet på 2,75 meter tillægges et bølgebidrag. Dette beregnes ved at modellere forskellige storme og deres vindretninger mv. Modelleringerne viser, at bølger kan optræde langs hele kysten fra Blokhusskoven i vest til Hejsager Strandgrill i øst. Derfor skal det beregnede bølgebidrag på 0,55 meter lægges oven i sikringsniveauet på 2,75 meter på hele kyststrækningen, hvorefter strandens hældning er dimensioneret til at kunne optage bølgernes energi.

  • Samlet set giver det en klitdigehøjde på 3,3 meter langs hele kyststrækningen

  Den samlede kystbeskyttelse består overordnet af skråningsbeskyttelse ved Blokhusskoven, en ny strand med et klitdige, bagdiger og pumpestationer til håndtering og parkering af bagvand fra vandløbene. Strandens bredde og hældning varierer efter bølgemodelleringen, men fælles for hele strækningen er en klitdigehøjde på 3,3 meter og en 10 meter bred klitdige top, se nedenstående oversigtskort og de to tværsnit.  

  Oversigtskort med områderne, som er omfattet af Vores Kyst projektet


   Figur 1: Oversigtskort over Vores Kyst

   

  Tværsnit af klitdiget ved punkt A og B.
  Figur 2: Tværsnit af klitdiget ved Punkt A og Punkt B. Grøn viser den nuværende kystlinje, mens orange viser den fremtidige kystlinje 


  Hvis du har yderligere interesse i de tekniske aspekter, anbefales det at læse nedenstående dispositionsforslag. Dog skal det bemærkes, at der siden vedtagelse af dispositionsforslaget i 2022 er udarbejdet supplerende analyser, hvilket ikke fremgår at forslaget. De supplerende analyser betyder, at det endelige projekt på nogle områder vil afvige fra dispositionsforsalget.

  Læs dispositionsforslaget om Vores Kyst (PDF)

  Haderslev Kommune har i april 2024 sammen med Brand og Redning Sønderjylland og lokale lodsejere fra dialogforummet været på besigtigelse i området. Formålet var at udpege steder, hvor der kan laves mindre midlertidige tiltag inden næste vintersæson, som kan mindske risikoen for oversvømmelse.

  Haderslev Kommune arbejder videre i samarbejde med de berørte lodsejere og laug. Dialogforum vil blive holdt orienteret om fremdrift på næste møde til september/oktober 2024. 

  Kontakt gerne voreskyst@haderslev.dk , hvis du kender steder, hvor der med fordel kunne etableres et mindre midlertidigt tiltag.

  Hvis der er varslet om forhøjet vandstand eller problemer i området, kontaktes Drift og Havne i Haderslev Kommune på telefon: 74 34 26 00. 

  Den forventede tidsplan på nuværende tidspunkt er:

  Tidspunkt

  Opgave

  Maj 2024 - november 2024 Udbud af detailrådgivning og byggeledelse
  August 2024 - august 2025 Udarbejdelse af miljøkonsekvensvurdering og lokalplan
  Oktober 2024 - juni 2025 Oprettelse af kystbeskyttelseslag
  September 2025 - januar 2026 Politisk behandling og høringsperiode
  Februar 2026 Endelig myndighedsgodkendelse af Vores Kyst projektet og bidragsfordeling
  Februar 2026 - maj 2026 Udbud af entreprenør
  August 2026 - juni 2027 Anlæggelse af projektet

  Vores Kyst er et kommunalt fællesprojekt og alle udgifter dækkes af lodsejerne, som er beliggende inden for projektområdet.

  • Den forventede anlægssum for hele projektet inkl. projektering og øvrige omkostninger er ca. 43 mio. kr. ekskl. moms.  
  • Tilskud fra Kystdirektoratet Kystpulje på 8,712 mio. kr. ekskl. moms 

  • Alle lodsejere skal bidrage til projektet, også kommunale matrikler og infrastruktur (ledningsejere, forsyning)  

  • Størrelsen på bidrag forventes stadigvæk at ligge i intervallet 750 – 3.000 kr. ekskl. moms om året pr. ejendom, som også blev præsenteret på borgermøde den 24. november 2021.
   Anlægssummen forventes optaget som et kommunegaranteret lån, som lodsejerne tilbagebetaler over 25 år og som forventeligt vil blive opkrævet over ejendomsskatten.

  • Bidragsfordelingen ligger på nuværende tidspunkt ikke fast. Der arbejdes ud fra lovgivningens principper om nytte, hvor alle inden for projektområdet skal betale et grundbidrag og herefter stiger bidraget i forhold til den enkeltes beskyttelse. 

  Haderslev Kommune er sammen med dialogforummet kommet frem til de gode løsninger, som der er arbejdet videre med i Vores Kyst projektet. Læs mere omkring dialogforummets rolle i nedenstående kommissorium: 

  Kommissorium for dialogforum om fællesprojektet Vores Kyst (PDF)

  Da Haderslev Kommune igangsatte Vores Kyst projekt, som et kommunalt fællesprojekt, har det hele tiden været meningen, at et nyt Kystbeskyttelseslag skal være ansvarlig for driften af det kommende anlæg. 

  I efteråret 2024 begynder Haderslev Kommune arbejdet med oprettelse af det kommende Kystbeskyttelseslag. Haderslev Kommune ønsker at hele projektområdet er repræsenteret og efterspørger derfor flere medlemmer fra ikke-repræsenterede områder til deltagelse i dialogforummet.

  • Alle beliggende inden for projektområdet bliver medlem af det kommende Kystbeskyttelseslag 
  • Oprettelse af Kystbeskyttelseslaget opstartes i efteråret 2024 og forventes at være etableret med en stiftende generalforsamling i første halvår af 2025  

  • Efter oprettelse af Kystbeskyttelseslaget og valg af bestyrelsen vil dialogforummet blive nedlagt 

  • Haderslev Kommune håber meget, at nedenstående områder vil gå sammen og finde én fællesrepræsentant pr. område  

  Følgende områder mangler én repræsentant til dialogforummet:

  • Solbæk 
  • Kelstrup Nørreskov nr. 24 – 44 sammen med Nørretoft, nr. 22 - 31 

  • Hoelgårdvej 

  • Kelstrup Skovvænge 

  • Bøgetoft 


  Send en mail til  voreskyst@haderslev.dk, hvis du gerne vil deltage, senest 15. august 2024.  

  Næste møde i dialogforummet vil finde sted i september/oktober 2024. 

  Læs mere

  Kommissorium for dialogforum om fællesprojektet Vores Kyst (PDF)
  Dispositionsforslag om Vores Kyst (PDF)

  Åbningstider

  Fremmøde

  Mandag 10:00 15:00
  Tirsdag 10:00 15:00
  Onsdag 10:00 15:00
  Torsdag 10:00 17:00
  Fredag 10:00 13:00
  Lørdag Lukket
  Søndag Lukket

  Lukket Åben

  Christian X's Vej 39, Indgang A, 6100 Haderslev

  74 34 34 34

  Telefontid

  Mandag 09:00 15:00
  Tirsdag 09:00 15:00
  Onsdag 09:00 15:00
  Torsdag 09:00 17:00
  Fredag 09:00 13:00
  Lørdag Lukket
  Søndag Lukket

  Lukket Åben