Gå til hovedindhold

Tilskudsmuligheder til din forening

Der er mange muligheder for at søge tilskud til din forening og jeres aktiviteter. I mange tilfælde skal din forening dog være godkendt som folkeoplysende foreningen for at få støtte eller tilskud.

Indhold

  Ofte stillede spørgsmål om puljer og tilskud

  For at modtage tilskud fra Haderslev Kommune, skal din forening:

  • have et CVR-nummer
  • have en NEMkonto
  • være oprettet i foreningsmodulet Conventus

  Vær opmærksom på, at du kun kan søge nogle tilskud, hvis din forening er en godkendt folkeoplysende forening, mens andre tilskud kan søges af alle foreninger.

  Facilitetspuljen kan søges af folkeoplysende foreninger, selvejende institutioner, kommunale institutioner og tilsvarende aktører på folkeoplysnings-, idræts-, fritids- og kulturområdet. 

  Puljen støtter:

  • Større nødvendige renoverings- og vedligeholdelsesopgaver, som ligger uden for det almindelige vedligehold.
  • Energibesparende foranstaltninger.
  • Tiltag, der øger benyttelsesgraden af faciliteterne eller åbner op for nye aktiviteter/målgrupper/foreninger.
  • Etablering af nye faciliteter og anskaffelse af inventar og lignende, som fremmer børn og unges deltagelse i foreningslivet.

  Læs mere om facilitetspuljen.

  Som folkeoplysende forening kan din forening søge om drift- og lokaletilskud til egne eller lejede lokaler. Vi vil dog så vidt muligt altid prioritere at henvise til kommunale lokaler. 

  Er det ikke muligt, giver kommunen et tilskud på 65% af driftsudgifterne til lokaler, samt lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger til aktiviteter for børn og unge under 25 år.

  Ansøgning om drifts- og lokaletilskud  indsender du senest den 1. maj sammen med tilskudsregnskabet for det forgangene regnskabsår .

  Vær opmærksom på, at vi kan træffe beslutning om ikke at give drift- og lokaletilskud, hvis en forening udvider sit lejemål eller søger til nye lokaler, som foreningen ikke tidligere har modtaget drifts- og lokaletilskud til, hvis det skaber en væsentlig merudgift for kommunen (Folkeoplysningslovens §25 stk. 5).

  25-års reglen

  Er der deltagere  over 25 år, bliver tilskuddet nedsat i forhold til det samlede antal deltagere. Alle deltagere over 25 år medregnes. Ledere, instruktører og bestyrelsesmedlemmer med regnes ikke.

  Begrænsninger for tilskudsforpligtigelse

  Vi kan træffe beslutning om, at nedsætte tilskuddet, hvis driftsudgifterne ikke står i rimeligt forhold til antallet af deltagere eller til lokalets/ hallens anvendelse i øvrigt.

  Opgørelse over medlemstallet

  Medlemstallet i foreningen skal optælles på samme dato hvert år.

  Til folkeoplyste foreninger ydes et medlemstilskud til børn og unge under 25 år.

  Tilskuddet ydes som et medlemstilskud pr. aktive medlem, der ikke er fyldt 25 år inden den 31. december i tilskudsåret. Medlemstilskuddet gives ikke for passive medlemmer. 

  Tilskuddet pr. medlem kan ikke overstige det enkelte medlems årlige kontingent.

  Medlemstallet i foreningen skal opgøres den samme dato hvert år. I, som forening, vælger selv hvilken dato, der er mest hensigtsmæssig for jer at opgøre medlemstallet.  

  Kommunen fastsætter årligt størrelsen af medlemstilskuddet på baggrund det samlede medlemstal for alle medlemmer under 25 år i hele kommenen. 
  Ansøgningen skal indeholde oplysninger om antal medlemmer under 25 år, samt det årlige kontingent.

  Der ydes kun tilskud i forhold til aktivitetskontingent. Andre former for kontingenter er ikke tilskudsberettiget.

  Ansøgning om medlemstilskud skal ske via Conventus sammen med tilskudsafregningen for det forgangene år i perioden 1. januar - 1. maj

  Ansøgninger og afregninger indsendt efter 1. maj kan ikke imødekommes. da det vil forsinke beregningen og udbetalingen af tilskud for alle andre foreninger i kommunen. 

  Fravigelse af krav om deltagerbetaling

  Det er muligt for at fravige for kravet om deltagerbetaling til bestyrelsesmedlemmer, trænere o. lign.

  Medlemmer, som ikke kan få tilskud

  Det er ikke muligt at modtage tilskud for passive medlemmer.

  Udbetaling af tilskud 

  Medlemstilskuddet bliver udbetalt i tilskudsåret, i løbet af maj og juni måned, i forbindelse med afregning af tilskudsregnskabet for det forgangene år. 

  Foreninger som modtager aktivitetskontingent fra medlemmerne kan søge om uddannelse- og ledertilskud.

  Hvad kan en forening få tilskud?

  Der ydes tilskud til leder/træner/dommeruddannelse inden for det frivillige foreningsarbejde.

  Træner/leder/dommeruddannelsen skal være til gavn for foreningen for at være tilskudsberettiget. Der ydes kun tilskud, til godkendte folkeoplysende foreninger. Tilskud forudsætter, at den eller de i foreningens ansøgning nævnte trænere, ledere eller dommere hver for sig ikke må have en årlig lønindtægt i den pågældende forening, som overstiger 40.000 kr.

  Tilskud ydes til kursus- og opholdsudgifter. Der ydes normalt kun tilskud til kurser, der afholdes i Danmark og Slesvig-Holsten.

  Der ydes tilskud til deltagelse i eksamen generelt, efter samme retningslinjer som ovenstående.

  Der ydes tilskud på maks. 75% af nettoudgifterne til kursus afgift, dvs. foreningens egen udgift, med et maksimalt tilskud på 2.000 kr. pr. kursus pr. person. Ved opgørelse af antallet af kurser er datoen for kursus start afgørende.

  Hvad kan en forening ikke få tilskud til?

  Der ydes ikke tilskud til kurser, hvor formålet alene er personlig dygtiggørelse, kurset og de kompetencer den frivillig erhverver sig skal være til gavn for foreningens aktivitet. Der ydes ikke tilskud til ungdoms- og gymnastiklejre samt årsmøder, hvor formålet ikke er en egentlig leder- og træner uddannelse.

  Der gives ikke tilskud til befordring til og fra kurset.

  Ved uddannelses- og ledertilskud for sportsskoler, kontaktes Kultur og Fritid på kulturogfritid@haderslev.dk

  Hvordan udbetales tilskud?

  Foreningen betaler selv til kursusudbyderen og sender herefter en kopi af den originale kvittering til Haderslev Kommune via Conventus.

  Fristerne for indsendelse er:

  • 1. april
  • 1. september
  • 1. december.

  Kurser afviklet i december skal ansøges senest den 31. december for at kunne afregnings i det korrekte budget år. 

  Ansøgning om tilskud kan ske umiddelbart indsendes efter kursus afgiften er betalt. Tilskuddet udbetales efter en af ovennævnte datoer.

  Kvittering for betalt kursusafgift, bevis for deltagelse og program for kurset skal opbevares i 3 år, af hensyn til stikprøvekontrol.

  Alle foreninger, institutioner og enkeltpersoner, der er bosiddende i Haderslev Kommune kan søge puljen til åbne kulturelle arrangementer.

  Puljen støtter enkeltstående og sæsonarrangementer. Enten i form af en underskudsdækning eller som et direkte tilskud

  Læs mere om puljen til åbne kulturelle arrangementer.

  Fritidssamvirket og Idrætssamvirket har hver en udviklingspulje. som understøtter udvikling af aktiviteter og nye foreninger. 

  Folkeoplysende foreninger, der hører hjemme under fritids- og idrætsområdet, kan søge puljerne.

  Læs mere om Fritidssamvirkets pulje.

  Læs mere om Idrætssamvirkets udviklings- og materialepulje.

  Hvis din forening modtager tilskud fra Haderslev Kommune har du pligt til at indsende tilskudsregnskaber, som bliver offentliggjort på Fritidsportalen.

  Tilskudsregnskabet - der dækker det godkendte årsregnskab - sender du senest den 1. maj til Kultur og Fritid via Conventus. 

  Særligt for de foreninger, som modtager drifts- og lokaletilskud

  Bliver afregninger og tilskudsregnskab indsendt efter den 1. maj udbetales der ikke drift- og lokaletilskud for det forgangne år.

  Reviderede revisionskrav

  Bemærk pr. 1. januar 2023 beder Kultur og Fritid alle foreninger om at rette deres tilskudsregnskab, så det følger kalenderåret. Har din forening et tilskudsregnskab som er forskudt af kalenderåret, rettes det ind ved afkortet eller forlænget tilskudsregnskabsår. Regnskaberne skal være rettet til inden 1. januar 2025. 

  Læs mere

  Conventus (conventus.dk)

  Åbningstider

  Fremmøde

  Mandag 10:00 15:00
  Tirsdag 10:00 15:00
  Onsdag 10:00 15:00
  Torsdag 10:00 17:00
  Fredag 10:00 13:00
  Lørdag Lukket
  Søndag Lukket

  Lukket Åben

  Christian X's Vej 39, Indgang A, 6100 Haderslev

  74 34 34 34

  Telefontid

  Mandag 09:00 15:00
  Tirsdag 09:00 15:00
  Onsdag 09:00 15:00
  Torsdag 09:00 17:00
  Fredag 09:00 13:00
  Lørdag Lukket
  Søndag Lukket

  Lukket Åben